Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 69. sjednici održanoj 4. listopada 2023. godine razmotrio Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: AZTN) aktom od 20. srpnja 2023. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/23-12/76, Urbroj: 50301-05/27-23-16 od 24. kolovoza 2023. godine.

U uvodnom izlaganju predstavnica AZTN-a je istaknula da je AZTN u 2022. godini imao ukupno 699 riješenih predmeta iz područja tržišnog natjecanja i zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, od toga 620 predmeta iz područja tržišnog natjecanja (57 upravnih i 563 neupravnih predmeta) i 79 predmeta iz područja nepoštenih trgovačkih praksi (10 upravnih i 69 neupravnih predmeta).
Za utvrđene povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (NN, broj 79/09, 80/13, i 41/21), (u daljnjem tekstu: ZZTN) i Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (NN, broj 117/17 i 52/21), (u daljnjem tekstu: ZNTP) tijekom 2022. godine izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.585.000,00 kuna ili 343.088,46 eura. AZTN je za utvrđene povrede ZZTN-a u 2022. godini prekršiteljima izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.155.000,00 kuna (286.017,65 eura), dok je za utvrđene povrede ZNTP-a u 2022. godini prekršiteljima izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 430.000,00 kuna (57.070,81 eura).
U 2022. godini AZTN je riješio 67 upravnih predmeta, što je rast u odnosu na 2021. godinu u kojoj su riješena 43 upravna predmeta. Od toga broja, 57 je upravnih predmeta bilo iz područja tržišnog natjecanja i 10 upravnih predmeta iz područja nepoštenih trgovačkih praksi. 
U 2022. godini, iako je došlo do povećanja broja riješenih upravnih predmeta u odnosu na prethodnu godinu, bilježi se blago smanjenje ukupnog broja riješenih predmeta u odnosu na 2021. godinu, budući da je u izvještajnoj godini ukupno riješeno 699 predmeta (upravnih i neupravnih), a u prethodnoj 2021. godini 725 predmeta.
Razlog blagog smanjenja ukupnog broja riješenih predmeta je smanjenje broja neupravnih predmeta iz područja tržišnog natjecanja zbog, primjerice, manjeg broja zaprimljenih notifikacija koncentracija po Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/200411. Naime, zaprimljeno je i riješeno 44 notifikacije manje u promatranoj 2022. godini u odnosu na 2021. godinu. Riječ je o obvezi Europske komisije (u daljnjem tekstu: EK) da tijelima nadležnim za tržišno natjecanje svih država članica EU-a dostavlja prijave namjere provedbe koncentracija poduzetnika koje se moraju prijaviti EK budući da imaju europsku dimenziju. U pravilu je riječ o koncentracijama koje imaju učinke u najmanje tri države članice. U tim predmetima AZTN treba provjeriti imaju li konkretne koncentracije (iako su prijavljene EK), učinak i na hrvatsko tržište. Također, u tom se postupku u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje (u daljnjem tekstu: ECN) određuje koje je tijelo najprikladnije za vođenje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije.
Pored riješenih predmeta, na dan 31. prosinca 2022. godine, AZTN je imao ukupno neriješena 32 upravna predmeta, od čega je veći dio riješen do održavanja ove sjednice Odbora za gospodarstvo.
Sve aktivnosti AZTN-a u području zaštite tržišnog natjecanja i utvrđivanja zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom u 2022. godini realizirane su s nešto većim brojem zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu. Konkretno, AZTN je na dan 31. prosinca 2022. godine imao 56 zaposlenih radnika, a u 2021. godini je imao 49 zaposlenika. To povećanje broja zaposlenika je posljedica širih ovlasti AZTN-a vezanih uz provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom koji je stupio na snagu 1. rujna 2021. godine, a njegova puna primjena započela je 1. ožujka 2022.
Tijekom 2022. godine AZTN je riješio ukupno 44 inicijative u smislu ZZTN-a i predstavki u smislu Zakona o općem upravnom postupku za pokretanje upravnog postupka po službenoj dužnosti.
AZTN je u konkretnim postupcima koje je okončao tijekom 2022. godine proveo analizu 75 mjerodavnih tržišta, od toga 22 u predmetima utvrđivanja zabranjenih sporazuma poduzetnika, 21 u predmetima utvrđivanja zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika i 32 u predmetima ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracija poduzetnika.
U području ocjene dopuštenosti koncentracija AZTN je tijekom 2022. godine riješio ukupno 26 predmeta (12 upravnih i 14 neupravnih predmeta). U tu svrhu analizirao je 32 mjerodavna tržišta. 
Iz područja utvrđivanja zabranjenih sporazuma riješeno je ukupno 36 predmeta u 2022. godini (22 upravnih i 14 neupravnih predmeta). Prvi puta je u jednom predmetu doneseno rješenje kojim se utvrđuje narušavanje tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog horizontalnog sporazuma (kartela) u području javne nabave. 
U ostale značajne aktivnosti AZTN-a, svakako spadaju sektorska istraživanja tržišta, koja se provode u cilju boljeg razumijevanja strukture i odnosa na pojedinim tržištima, a u 2022. godini provedeno je četiri. Riječ je o tržištu pružanja usluga dostave hrane putem digitalnih platformi, trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo, tržištu osiguranja i tržištu tiska.
 Značajne aktivnosti AZTN-a u ovoj izvještajnoj godini bile su usmjerene na promicanje prava i politike tržišnog natjecanja. U ovom bitnom segmentu svog djelovanja, AZTN je riješio 83 predmeta, od toga broja bilo je 20 mišljenja na zakone, 59 očitovanja te 4 suradnje.
AZTN je tijekom 2022. surađivao s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te je 20. listopada 2022. godine potpisan Sporazum o suradnji i korištenju Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske u području tržišnog natjecanja. Ostale suradnje su se odnosile na Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave, te s regulatorima, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga.

U području utvrđivanja i zabrane nepoštenih trgovačkih praksi tijekom 2022. godine, AZTN je riješio ukupno 79 predmeta (10 upravnih i 69 neupravnih predmeta). 

Vezano uz sudsku zaštitu, protiv odluka AZTN-a u području tržišnog natjecanja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka može tužbom pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: VUSRH). U ovoj izvještajnoj godini, VUSRH je u području tržišnog natjecanja donio 9 presuda kojima je odbio sve tužbene zahtjeve tužitelja i u cijelosti potvrdio odluke AZTN-a.

U području utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi protiv rješenja AZTN-a nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. U drugom stupnju nadležan je VUSRH, koji je u 2022. godini donio 2 presude kojima je odbio žalbe tužitelja i potvrdio presude prvostupanjskih sudova, kojima su odbijeni tužbeni zahtjevi tužitelja za poništenje rješenja AZTN-a o utvrđenim nepoštenim trgovačkim praksama. Time su rješenja AZTN postala pravomoćna, a stranke su u Državni proračun Republike Hrvatske uplatile iznose upravno-kaznenih mjera utvrđenih tim rješenjima.

Još jedan bitan segment poslovanja AZTN-a i tijekom proteklog razdoblja bila je međunarodna suradnja. Nakon što je Republika Hrvatska dobila status kandidata u  Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), u siječnju 2022. godine, AZTN je dodatno intenzivirao svoje aktivnosti, s obzirom na pregovore o punopravnom članstvu Republike Hrvatske. 

U okviru radne skupine za tržišno natjecanje, tijekom 2022. godine održana su ukupno 23 sastanka na temu donošenja Uredbe (EU) 2022/1925 o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Digital Markets Act, DMA). 

AZTN kroz različite komunikacijske kanale osobitu pozornost posvećuje javnosti i transparentnosti svoga rada. Aktivno promicanje prava i politike tržišnog natjecanja provodi se putem edukacija poduzetnika i potrošača te kroz transparentnu i otvorenu komunikaciju s javnosti. Tijekom 2022. godine, AZTN je objavio 76 odluka, odgovorio je na 27 novinarskih upita, na 19 upita stranaka te su objavljena 69 priopćenja za javnost.

Članovi Odbora u raspravi su pohvalili rad AZTN-a, kao i iscrpnost predmetnog Izvješća. Dana je i sugestija za buduće izvješće, a koja se odnosi na veću preglednost neriješenih predmeta. Naime, iz statistike neriješenih predmeta nije u potpunosti jasno iz koje godine datiraju (eventualno iz ranijih godina u odnosu na godinu za koju se podnosi izvješće), pa bi  radi veće preglednosti i ujedno praćenja dinamike rješavanja predmeta bilo poželjno navesti i godinu.
Primijećeno je da je AZTN u 2022. godini od EK zaprimio čak 377 notifikacija koncentracija poduzetnika te je upitano o njihovom postupanju vezano uz isto. 

Predstavnica AZTN-a je naglasila da je za određene predmete zbog istražnih postupaka i složenosti potrebno više vremena za rješavanje te da se neriješeni predmeti prenose u narednu godinu, no da će prihvatiti sugestiju i precizirati kada (godina) su pokrenuti. U pogledu aktivnosti u okviru ECN-a, istaknula je da je u tim predmetima trebalo provjeriti imaju li konkretne koncentracije, iako su prijavljene EK učinak i na hrvatsko tržište. 

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno, sa 7 (sedam) glasova „ZA” odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje  izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022. godinu

PREDSJEDNIK ODBORA 
Žarko Tušek