Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, P.Z. br. 401

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 52. sjednici održanoj 7. prosinca 2022. godine razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. listopada 2022. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je istaknula da je prilikom izrade Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama u komunikaciji s nadležnim tijelom za strateško planiranje utvrđeno da je za gospodarenje mineralnim sirovinama primjerenije umjesto strategije izraditi odgovarajući akt strateškog planiranja nižeg reda, obzirom na odrednice donesenih Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17), Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 89/2018) i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (narodne novine, broj 13/2021), te se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) isto i određuje (izrada i donošenje odgovarajućeg akta strateškog planiranja nižeg reda).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja utvrdilo je u praksi da neaktivna eksploatacijska polja mineralnih sirovina nisu odgovarajuće planirana u prostorno-planskoj dokumentaciji, te se osnovom te činjenice nije moglo pristupiti ponovnoj aktivaciji eksploatacijskih polja, niti postupku sanacije rudarskim radovima otkopanih prostora eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Dosadašnje zakonske odredbe kojima je uređena problematika sanacije eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, Izvanredna sanacija (odredbe članka 102. i odredbe članka 103. Zakona o rudarstvu „Narodne novine“, broj  56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19), odnosno Izvođenje rudarskih radova u posebnim situacijama (odredbe članka 104. Zakona o rudarstvu) u dosadašnjoj primjeni Zakona o rudarstvu nisu niti jedanput konzumirane, odnosno nije bio proveden niti jedan postupak sanacije po istima. Predstavnica predlagatelja je naglasila da u ovom trenutku imamo 141 neaktivno eksploatacijsko polje.

Temeljem te činjenice ovim Prijedlogom zakona jasno su propisana dva modela sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina:
- sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja uz eksploataciju mineralnih sirovina,
- sanacija neaktivnih eksploatacijskih polja bez eksploatacije mineralnih sirovina, za koje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja smatra da će dovesti do provedbe sanacije neaktivnih eksploatacijskih polja. 

Također, ovim Prijedlogom zakona nomotehnički se uređuju odredbe važećeg Zakona o rudarstvu te je izmjena i dopuna potrebna i zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Bez rasprave Odbor je većinom glasova, sa 8 (osam) „ZA“ i 1 (jedan) „SUZDRŽAN“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek