Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, P.Z.E. br. 150

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 22. sjednici održanoj 16. rujna 2021. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. kolovoza 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je istaknula da će se ovim Konačnim prijedlogom Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga u potpunosti transponirati odredbe Direktive o digitalnom sadržaju u pravni poredak Republike Hrvatske (maksimalna harmonizacija). 
U većini država članica nema posebnog nacionalnog zakonodavstva koje sveobuhvatno uređuje navedeno područje, a i u onim segmentima u kojima je navedeno područje uređeno, pravna uređenja se razlikuju od države do države, pa su tako potrošači često obeshrabreni da kupuju digitalni sadržaj i digitalne usluge prekogranično, budući da ne znaju štiti li ih u dovoljnoj mjeri pravni sustav države sjedišta trgovca od kojeg kupuju.

Također, posebno je naglašeno da se ovim Konačnim prijedlogom uređuju samo određeni aspekti ugovora, budući je tako propisano Direktivom, pa se tako propisuju pravila o:

1.    usklađenosti digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom na način da su propisane subjektivne i objektivne pretpostavke i rokovi sukladno kojim se smatra da je digitalni sadržaj ili usluga usklađena;
2.    načinima isporuke digitalnog sadržaja ili digitalne usluge;
3.    preinaci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge u smislu određivanja pretpostavki i uvjeta pod kojima je takva preinaka dopuštena;
4.    pravnim sredstvima u slučaju kršenja odredbi zakona.

Predstavnica predlagatelja je pojasnila definicije i istaknula primjere digitalnog 
sadržaja/usluge:

•    „digitalni sadržaj” znači podatke koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku (npr. računalne igrice, aplikacije za mobilni telefon, e-knjige, e-publikacije),

•    „digitalna usluga” znači: 
a) usluga kojom se potrošaču omogućuju stvaranje, obrada i pohrana podataka u digitalnom obliku ili pristup njima ili 
b) usluga kojom se omogućuje dijeljenje ili bilo koja druga interakcija s podacima u digitalnom obliku koje učitava ili stvara potrošač ili drugi korisnici te usluge (npr. usluga pohranjivanja podataka iCloud).

    Nakon uvoda što se ovim Konačnim prijedlogom uređuje, dana su i dodatna pojašnjenja navedenog:

1. isporuka digitalnog sadržaja i digitalne usluge (kada se sadržaj smatra isporučenim i pod kojim uvjetima, odgovornost trgovca za neisporuku, bilo jednokratnu ili niz pojedinačnih isporuka),
2. subjektivne i objektivne pretpostavke koje propisuju kada je digitalni sadržaj ili digitalna usluga u skladu s ugovorom, a kada ne (primjer objektivne pretpostavke = aplikacija koju kupujete za pametni telefon iPhone mora biti kompatibilna s upravo tim telefonom na način da možete koristiti sve funkcije te aplikacije za koje je uobičajeno da ih se koristi, plus da ima određena obilježja koja su ugovorena, jer su potrošaču posebno potrebna (npr. može se birati aplikacija s manje, srednje ili više memorije, a potrošač je jasno izjavio da mu treba aplikacija s najvećom količinom memorije (subjektivna pretpostavka)),
3. pravna sredstva u slučaju neusklađenosti:
- ako trgovac uopće nije isporučio digitalni sadržaj ili uslugu -  ide se s pozivom na isporuku od strane potrošača, sljedeće je raskid,
- ako je trgovac isporučio digitalni sadržaj ili uslugu ali takav sadržaj/usluga nije u skladu s onim što je ugovoreno – pravo na usklađivanje s ugovorom (ovisno o okolnostima, pravo na otklanjanje neusklađenosti, sniženje cijene ili raskid), 
4. obveze trgovca i potrošača u slučaju raskida (da ne koriste ono što su od druge strane dobili temeljem ugovora, poštuju osobne podatke, itd.),
5. mogućnost preinake digitalnog sadržaja i digitalnih usluga od strane trgovca – npr., kad instalirate određenu aplikaciju na pametni telefon, ona će se povremeno ažurirati kako biste i dalje tu aplikaciju mogli nesmetano koristiti (da može raditi i kad se ažurira operativni sustav, da imate sve funkcije koje ste ugovorili),
- međutim, aplikacija se može ažurirati i izvan onoga što je potrebno (npr. može se promijeniti sučelje aplikacije), ali samo ako je to dopušteno ugovorom, ako preinakom ne nastaju dodatni troškovi za potrošače  i ako je potrošač o preinaci obaviješten na jasan i razumljiv način (npr. prilikom ažuriranja je detaljno opisano kako će se aplikacija ažurirati i što će takvo ažuriranje donijeti potrošaču),
- omogućen je raskid u slučaju preinake, osim ako je utjecaj na potrošača neznatan (npr. ako se samo mijenja izgled sučelja, bez da se dodaju ili oduzimaju funkcije aplikacije),
6. provedba – tijelo nadležno za nadzor nad primjenom je Državni inspektorat (tržišna inspekcija). Propisane su odgovarajuće prekršajne sankcije.

Ne uređuju se pretpostavke za valjanost, sklapanje, raskid i ništetnost ugovora, budući 
je isto uređeno općim pravilima obveznog prava, odnosno Zakonom o obveznim odnosima.

Nadalje, dodatno je pojašnjeno od strane predstavnice predlagatelja da u slučaju da 
trgovac krši prava velikog broja potrošača, na način da postupa protivno ovim odredbama, predviđena je mogućnost da se pokrene tužba za kolektivnu pravnu zaštitu pred nadležnim trgovačkim sudom. Kako je takva je mogućnost predviđena Zakonom o zaštiti potrošača (odredbama koje se odnose na kolektivnu pravnu zaštitu, čl. 106. do 123.), nije bilo potrebno propisivati i u ovom Konačnom prijedlogu. 

Odbor je bez rasprave  sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 3 (tri) glasa  ”SUZDRŽANA” glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje  

ZAKONA O ODREĐENIM ASPEKTIMA UGOVORA O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 

                                Žarko Tušek