Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2022.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 76. sjednici, održanoj 17. svibnja 2023. godine, Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022., koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članka 24. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“, broj 25/19), dostavio glavni državni revizor, aktom od 29. ožujka 2023. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, od 11. svibnja 2023. godine (KLASA: 022-03/23-12/22, URBROJ: 50301-05/14-23-11), u kojem se Hrvatskome saboru predlaže da prihvati predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnica Državnog ureda za reviziju ukratko predstavila Izvješće.  U skladu s Godišnjim programom i planom rada za 2022., Ured je obavio 195 revizija odnosno 164 financijske revizije, 24 revizije učinkovitosti i sedam revizija usklađenosti te 94 provjere provedbe naloga i preporuka danih u prošlim revizijama.

Osim toga, u 2022. započelo je obavljanje 18 revizija, od kojih su tri revizije korisnika državnog proračuna, pet revizija lokalnih jedinica, četiri revizije trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, tri trgovačka društva u državnom vlasništvu, dvije revizije učinkovitosti te jedna revizija usklađenosti, koje će biti završene u 2023. Također, planirane su i provedene 94 posebne provjere provedbe naloga i preporuka za financijske revizije lokalnih jedinica i revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

U financijskim revizijama izraženo je o financijskim izvještajima 66 bezuvjetnih, 94 uvjetna, tri nepovoljna i jedno suzdržano mišljenje. O usklađenosti poslovanja izražena su 82 bezuvjetna, 78 uvjetnih te tri nepovoljna mišljenja. Za Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog
proračuna Republike Hrvatske za 2021. izraženo je samo mišljenje o financijskim izvještajima. Ovim subjektima revizije dan je 1.851 nalog i preporuka.

Također, utvrđeno je da je, od ukupno 1.004 naloga i preporuke danih ovim subjektima u prošlim revizijama, 595 ili 59,3 % provedeno, 79 ili 7,9 % djelomično provedeno, 49 ili 4,9 % je u postupku provedbe, a 201 ili 20,0 % naloga i preporuka nije provedeno, dok nije primjenjivo 80 ili 7,9 % naloga i preporuka.

U 24 revizije učinkovitosti obuhvaćena su 32 subjekta revizije, od kojih je pet dobilo ocjenu učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, a 21 ocjenu djelomično učinkovito (u jednoj reviziji kojom je obuhvaćeno sedam subjekata dana je jedna ocjena). Ovim subjektima dano je 356 naloga i preporuka.

Tijekom 2022. Ured je obavio sedam revizija usklađenosti i to Grada Zagreba te šest trgovačkih društava u državnom vlasništvu. U sedam revizija usklađenosti izražena su dva bezuvjetna i pet uvjetnih mišljenja. Ovim subjektima dana su 93 naloga i preporuke.

Ukupno je u svim revizijama obavljenim u 2022. za sve utvrđene nepravilnosti i propuste subjektima revizije dano 2.300 naloga i preporuka kako bi se njihovo poslovanje uskladilo s propisima te povećala učinkovitost upravljanja javnom imovinom.

Provjerom provedbe naloga i preporuka koja je obavljena u okviru redovnih financijskih revizija i revizija usklađenosti te u okviru posebnih provjera za financijske revizije lokalnih jedinica i revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske obuhvaćena su 4.083 naloga i preporuke dane u prošlim revizijama te je utvrđeno da je do vremena obavljanja
provjere u cijelosti provedeno 2.713 ili 66,5 % naloga i preporuka, djelomično je provedeno 549 ili 13,4 % naloga i preporuka, u postupku provedbe su 84 ili 2,1 % naloga i preporuka, nije provedeno 599 ili 14,6 % naloga i preporuka, a nije primjenjivo 138 ili 3,4 % naloga i preporuka zbog promijenjenih propisa ili drugih poslovnih okolnosti.

Za područja koja nisu ili su djelomično normativno uređena ili propisi nisu međusobno usklađeni, a zbog čega subjekti revizije različito postupaju, Ured je predložio nadležnim tijelima da se ta područja normativno urede.

Sva konačna izvješća o obavljenoj reviziji i objedinjena izvješća dostavljena su Hrvatskom saboru. Na sjednicama Odbora za financije i državni proračun te plenarnim sjednicama Hrvatskoga sabora na kojima se raspravljalo o revizijskim izvješćima prisustvovali su glavni državni revizor, zamjenica glavnoga državnog revizora te drugi predstavnici Ureda. Na sjednicama se raspravljalo o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2021., Godišnjem izvješću o izvršenju Državnog proračuna za 2021., kao i o izvješćima o obavljenim revizijama korisnika državnog proračuna, lokalnih jedinica, trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, revizijama učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave, prijedlogu financijskog plana Ureda za 2023. te o prijedlogu glavnoga državnog revizora za imenovanje neovisnog vanjskog revizora. Navedena izvješća prihvaćena su s prosječno 99,4 % glasova.
Sva konačna izvješća o obavljenoj reviziji i objedinjena izvješća objavljena su na mrežnim stranicama Ureda.

Ured je surađivao s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, kojem su dostavljena sva izvješća o obavljenoj reviziji te obavijesti za 15 subjekata revizije koji nisu u zakonom propisanom roku (60 dana od zaprimanja konačnog izvješća o obavljenoj reviziji) Uredu dostavili plan provedbe naloga i preporuka te za 80 subjekata revizije koji nisu proveli naloge i preporuke dane u prošlim revizijama u rokovima navedenim u planu provedbe naloga i preporuka.
Osim toga, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Ured je Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske dostavio obavijesti o utvrđenim povredama navedenog Zakona, s cjelokupnom dokumentacijom, za 46 političkih stranaka i tri nezavisna zastupnika. Nadalje, državnim odvjetništvima su na njihov zahtjev dostavljena izvješća, dokumentacija, dodatna pojašnjenja i informacije za 35 subjekata revizije.

Ured je surađivao i s Ministarstvom unutarnjih poslova te drugim državnim tijelima, kojima su na zahtjev dostavljena izvješća, dokumentacija i dodatna pojašnjenja za deset subjekata revizije.

Ured je značajnu pozornost pridavao unaprjeđenju kapaciteta Ureda i izobrazbi zaposlenika kako bi uspješno i učinkovito obavljao poslove iz svoje nadležnosti te osigurao preduvjete za profesionalan i etičan te odgovoran i transparentan rad zaposlenika. Tako je tijekom 2022. putem premještaja zaposleno šest zaposlenika. Također, povećan je broj ovlaštenih državnih revizora, odnosno ispit za stjecanje zvanja ovlaštenoga državnog revizora položilo je devet revizora. Osim toga, tijekom 2022. ostvareno je ukupno 8 726 sati stručnog usavršavanja zaposlenika u organizaciji Ureda, drugih stručnih institucija i međunarodnih organizacija. Tijekom 2022. odgovoreno je na 104 upita pravnih i fizičkih osoba i 20 upita predstavnika medija. Održana su četiri briefinga za predstavnike medija, dano je osam izjava predstavnicima medija te četiri priopćenja.

U skladu s navedenim, mišljenja su da je Ured u svom radu postupao na način da osigura primjenu načela odgovornosti, transparentnosti i integriteta subjekata u javnom sektoru.Također, kao vrhovna revizijska institucija Ured je primjenjivao i načela koja se odnose na njegovu važnu ulogu za Hrvatski sabor i građene te druge dionike. U stalnoj težnji da budu uzorna vrhovna revizijska institucija, Ured primjenjuje načela koja osiguravaju transparentnost i odgovornost, dobro upravljanje, usklađenost s Etičkim kodeksom Ureda te stalnu izobrazbu zaposlenika, a povratne informacije od zastupnika u Hrvatskom saboru i subjekata revizije primjenjuje za unaprjeđenje rada. 

U raspravi na Odboru pohvaljen je rad Državnog ureda za reviziju. Rečeno je da u Izvješću ima veliki broj kvalitetnih podataka i također  aktualnih revizija izuzetno korisnih za korisnike. Također je navedeno da Državni ured za reviziju prema novom Zakonu može prekršajno kažnjavati neke subjekte te se zbog toga brže otklanjanju nepravilnosti. 

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru sljedeći zaključak


Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022. 


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Grozdana Perić, dipl. oec.