Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 58. sjednici, održanoj 21. listopada 2022. godine, Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  7. srpnja  2022. godine. 
Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnica podnositelja istaknula da Prijedlog izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sadrži pregled najznačajnijih razvojnih aktivnosti i najzanimljivijih rezultata statističkih istraživanja te pruža informacije o izvršenim aktivnostima cjelokupnog sustava službene statistike Republike Hrvatske. 

Sustav službene statistike čini šest institucija. Državni zavod za statistiku kao središnje tijelo i Hrvatska narodna banka određeni su Zakonom o službenoj statistici, dok su ostala tijela druga ovlaštena tijela službene statistike određena Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027. i to su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede. Izvješće je strukturirano u dva dijela. Prvi dio sadrži pregled izvršenja aktivnosti po statističkim područjima, s naglaskom na prikaz onih istraživanja kod kojih su izvršena unaprjeđenja (npr. unaprjeđenje metodologije, revizija, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi usklađivanja s nacionalnim i/ili europskim standardima) te prikaz rezultata projekata, odnosno razvojnih aktivnosti koje su provedene u 2021. godini. Drugi dio Izvješća sadrži tablicu s popisom svih planiranih aktivnosti po statističkim područjima, s pregledom izvršenja statističkih aktivnosti.
Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. bila je planirana provedba ukupno 293 statističke aktivnosti, točnije 160 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 87 na temelju administrativnih izvora podataka i 46 razvojnih aktivnosti. Sve 293 planirane statističke aktivnosti za 2021. godinu su provedene. Od ukupno 293 statističkih aktivnosti u 2021., 84% je u nadležnosti Državnog zavoda za statistiku, dok je 16% statističkih aktivnosti u nadležnosti drugih nositelja.

Ukupno izvršena sredstva financijskog plana Državnog zavoda za statistiku u 2021. iznosila su 156.489.174,83 kune, što je 95,15% od ukupno planiranog (164.468.383,00 kune), no za 14,10% više od rashoda izvršenih u 2020. Navedeno povećanje u najvećem dijelu proizlazi zbog troškova provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

U raspravi na Odboru napomenuli su se netočni podaci o vjeroispovijesti građana Republike Hrvatske u popisu stanovništva. Konstatirano je da ako takvi podaci nisu točni nema pouzdanja ni u druge podatke iz Državnoga zavoda za statistiku. Odgovoreno je da nije bilo grešaka od strane Državnoga zavod za statistiku. Objašnjeno je da je prvi put kod popisa stanovništva pitanje vjere ostavljeno kao otvoreno pitanje te postoji sloboda želi li ispitanik odgovoriti ili ne. Ljudi su se pogrešno izjasnili kao vjernici, a ne kao kršćani i katolici. 
Dalje je rečeno u raspravi da su takvi krivi podaci doveli do krivih zaključaka te to znači da metodologija nije dobra i da statistička obrada podataka nije dobra. Zaključuje se da nema vjerodostojnosti takvih podataka i na drugim područjima. Također je postavljeno pitanje o dovoljnoj razumljivosti pitanja kod popisa stanovništva. Nadalje je rečeno da su se trebali prethodno podijeliti upute za razjašnjenje takvih pitanja.
Navedeno je da se sa temelju upitne metodologije dobivaju netočni statistički podaci. Odgovoreno je da popis stanovništva obuhvaća izjave samih ispitanika te da su ti podaci točni.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 1 glas „SUDRŽAN“)  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 

                                                  ZAKLJUČAK


Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. 


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


 PREDSJEDNICA ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.