Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 13. sjednici, održanoj 3. veljače 2021. godine, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama  čekanja za postupke magnetske rezonance, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članaka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 26. listopada 2020. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 14. siječnja 2021. godine (KLASA: 022-03/20-12/137, URBROJ: 50301-04/12-21-4), u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnik Državnog ureda za reviziju istaknuo da je Državni ured za reviziju obavio je 21 reviziju učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance. Revizijom su obuhvaćeni Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te 20 zdravstvenih ustanova. Predmet revizije bile su aktivnosti Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te 20 zdravstvenih ustanova (koje su koncem 2018. imale uređaje magnetske rezonance) u vezi s vođenjem liste čekanja i upravljanjem listama čekanja za postupke magnetske rezonance te nadzorom nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja. U ovoj reviziji pod pojmom liste čekanja podrazumijeva se jedinstvena lista naručenih osiguranih osoba (pacijenata) na temelju koje zdravstvena ustanova određuje redoslijed (termin) njihova prijama na zdravstvene usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja na koje se čeka (dalje u tekstu: Lista čekanja).
Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da poveznica na mrežnim stranicama Centralnog zdravstvenog informatičkog sustava Hrvatske (dalje: CEZIH) u pojedinim slučajevima usmjerava na mrežne stranice zdravstvenih ustanova koje prikazuju neažurnu listu čekanja, na početnu stranicu zdravstvene ustanove ili na mrežnu stranicu koja ne postoji, zbog čega pacijenti ne mogu dobiti točan podatak o duljini čekanja na pojedini postupak. Na mrežnim stranicama pojedinih zdravstvenih ustanova nije osigurana poveznica s mrežnom stranicom CEZIH-a, odnosno sa sustavom eLista na mrežnim stranicama Zavoda, kojom bi se osigurane osobe uputilo na pristup podacima o slobodnim terminima za naručivanje kod drugih zdravstvenih ustanova koje pružaju istu zdravstvenu uslugu.  Podaci o listama čekanja na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova ne ažuriraju se redovito te pacijenti ne mogu dobiti točan podatak o duljini čekanja na pojedini postupak. Pojedine zdravstvene ustanove nisu pacijentima izdavale potvrde o narudžbi ili nisu izdavale potvrde o narudžbi s detaljnim uputama, kako bi pacijenti raspolagali sa svim dostupnim informacijama o upisanoj narudžbi i postupku prijavljivanja nedolaska na naručenu zdravstvenu uslugu, odnosno njezina otkazivanja. Osobe nadležne za Listu čekanja, odnosno povjerenstvo za Listu čekanja te osobe nadležne za upravljanje nedolaskom osiguranih osoba nisu određene. Pojedine zdravstvene ustanove nisu na svojim mrežnim stranicama objavile Listu čekanja za sve zdravstvene usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje pružaju. Liste čekanja na mrežnim stranicama pojedinih zdravstvenih ustanova ne sadrže podatke o slobodnim terminima za prijam pacijenata za obavljanje zdravstvenih usluga na koje se čeka. Lista narudžbi na mrežnim stranicama Zavoda nije ažurna. U CEZIH-u nije moguće provjeriti na koji način je utvrđen broj dana čekanja, odnosno prvi slobodni termin. Podaci o postupcima magnetske rezonance na Listi čekanja objavljeni na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova i podaci u sustavu eLista na mrežnim stranicama Zavoda nisu usklađeni, zbog čega pacijenti nemaju točan podatak o danima čekanja na pojedini postupak.
Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za reviziju ocijenio je da je upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance u sedam zdravstvenih ustanova učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, jer su utvrđeni određeni propusti koji ne utječu bitno na upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance, dok je u Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno (dalje: HZZO) osiguranje te 13 zdravstvenih ustanova djelomično učinkovito, jer su utvrđene značajnije nepravilnosti i propusti u vezi s vođenjem Liste čekanja i evidentiranjem podataka o čekanju na postupke magnetske rezonance, osiguravanjem jednakog tretmana pacijenata u pristupu postupcima magnetske rezonance te funkcioniranjem sustava nadzora nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja.
Državni ured za reviziju dao je sljedeće preporuke: Ažurirati sadržaj mrežne stranice CEZIH-a kako bi poveznica usmjeravala na Listu čekanja pojedine zdravstvene ustanove. Na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova osigurati poveznicu s mrežnim stranicama CEZIH-a i sustavom eLista na mrežnim stranicama Zavoda, u skladu s Općim uvjetima ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kojom bi se osigurane osobe uputilo na pristup podacima o slobodnim terminima za naručivanje kod drugih zdravstvenih ustanova koje pružaju istu zdravstvenu uslugu. Na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova redovito ažurirati podatke o listama čekanja. Izdati potvrdu o narudžbi svim pacijentima koji se upisuju na Listu čekanja, kako bi raspolagali sa svim dostupnim informacijama o upisanoj narudžbi i postupku prijavljivanja nedolaska na naručenu zdravstvenu uslugu, odnosno njezina otkazivanja. Odrediti osobe nadležne za listu čekanja, odnosno povjerenstvo za listu čekanja i osobe nadležne za upravljanje nedolaskom osiguranih osoba te Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje dostaviti podatke o osobama nadležnim za Listu čekanja, u skladu s odredbama Ugovora. Objaviti na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova listu čekanja za sve zdravstvene usluge iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje zdravstvena ustanova pruža. U Listi čekanja na mrežnim stranicama zdravstvenih ustanova objavljivati podatke o slobodnim terminima za zdravstvene usluge na koje se čeka, kako bi pacijenti imali potpune informacije o dostupnosti zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža. Provjeriti ažurnost Listi narudžbi na mrežnoj stranici Zavoda u dijelu dostavljaju li sve zdravstvene ustanove koje pružaju postupke magnetske rezonance ažurne podatke te, ako nisu ažurne, zatražiti od zdravstvenih ustanova da to žurno učine. Od zdravstvene ustanove zatražiti prikaz datuma prvog slobodnog termina, umjesto mjeseca predbilježbe odnosno narudžbe. Osigurati usklađenost podataka na Listi čekanja u bolničkom informacijskom sustavu, CEZIH-u i sustavu eLista na mrežnim stranicama Zavoda. Omogućiti zdravstvenim ustanovama uvid u slobodne termine za isti zdravstveni postupak u svim javnim ustanovama te informatičkim rješenjima onemogućiti istodobno upisivanje narudžbe za određenog pacijenta za isti postupak u više zdravstvenih ustanova, čime bi se smanjila mogućnost naručivanja pacijenata u dvije ili više zdravstvenih ustanova odnosno povećavanje dana čekanja.

Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se provedbom navedenih preporuka postigla poboljšanja u vezi s vođenjem Liste čekanja i evidentiranjem podataka o čekanju na zdravstvene usluge, osiguravanjem jednakog tretmana pacijenata u pristupu zdravstvenim uslugama te funkcioniranjem sustava nadzora nad vođenjem i upravljanjem Listama čekanja, čime bi se povećala učinkovitost upravljanja Listama čekanja u Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i zdravstvenim ustanovama. U većem broju hrvatskih bolnica postoje značajne nepravilnosti i propusti oko vođenja lista čekanja za postupke magnetske rezonance (dalje: MR), jer je više od 30 posto pacijenata u većini bolnica obavilo taj pregled, a uopće nisu bili na listama, pokazuju rezultati državne revizije.
Državni ured za reviziju provjerio je učinkovitost upravljanja listama čekanja za postupke MR-a za Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i 20 zdravstvenih ustanova koje su početkom 2019. imale uređaje za MR. Najviše nepravilnosti u gospićkoj bolnici, najmanje u KB-u Dubrava. Za sedam bolnica utvrdio je kako učinkovito upravljaju listama, a za 13 bolnica, HZZO i Ministarstvo zdravstva da djelomično učinkovito upravljaju, odnosno da postoje značajne nepravilnosti i propusti kod vođenja listi i osiguravanja jednakog pristupa pacijenata MR-u. Tako je, primjerice, u gospićkoj bolnici utvrđeno da je više od 55 posto pacijenata obavilo MR, iako nisu bili na listi čekanja, u vukovarskoj bolnici taj je postotak iznosio 50,7 posto, u Slavonskom Brodu 48 posto, a u KB-u Sveti Duh 46 posto. Slijede KBC Split, Opća bolnica Zadar i KBC Osijek s postotkom od 41,4 do 37 posto, te KBC Zagreb s 30,1 posto pregledanih, a neupisanih u liste. S druge strane, najmanje nepravilnosti kod upisanih na liste i obavljenih pregleda zabilježeno je u KB-u Dubrava (0,7 posto), pakračkoj bolnici (1,8 posto), KB-u Merkur (4,1 posto ) i koprivničkoj bolnici (4,2 posto). Državni ured za reviziju nije pritom mogao utvrdili jesu li pregledi mimo lista čekanja obavljani opravdano jer mnoge bolnice uz ime pacijenta ne navode podatke je li pregled hitan, je li riječ o pregledu djeteta i dr. Revizijom je utvrđeno i da pojedine bolnice na svojim mrežnim stranicama nemaju objavljene liste čekanja ili ih nisu ažurirale, ne sadrže podatke o slobodnim terminima za taj pregled ili nemaju objavljene sve preglede koje obavljaju, kao i da liste čekanja po bolnicama i centralna lista na stranicama HZZO-a nisu usklađene. Prošle godine je HZZO ugovorio s privatnicima pregled MR-a za više od 9000 pacijenata, no u isto vrijeme nije se analiziralo zbog čega su liste čekanja tako duge. Osim toga, sustav naručivanja omogućava da se pacijent za isti pregled prijavi u više zdravstvenih ustanova, čime se povećavaju liste. Državni ured za reviziju odlučio provjeriti liste čekanja za postupak MR jer se na njega najdulje čeka - od 50 dana u Pakracu do čak 608 dana u Puli. Po podacima bolnica, krajem rujna prošle godine bilo je 47.397 upisanih pacijenata na listama čekanja na MR s prosječno 331 danom čekanja. Najmanji broj upisanih pacijenata bio je 174 u Pakracu, a najveći 9619 u KBC-u Zagreb. Državni ured uz izvješća revizije dostavlja i preporuke za poboljšanja po kojima treba postupiti. Ako se to ne učini slijede sankcije - za zakonskog predstavnika, primjerice ravnatelja bolnice ili ministra zdravstva, od 2000 do 20.000 kuna, a za subjekt revizije, primjerice bolnicu, od 20.000 do 50.000 kuna.

U raspravi na Odboru navedeno da je potrebno rješenje za uvid u više puta prijavljene pacijente za magnetsku rezonancu preko informatičkog programa što bi smanjilo liste čekanja. Također je napomenuto da bolnice nekada pacijente ne stavljaju na liste čekanja nego ih šalju u privatne ustanove. Odgovoreno je da se redovno s privatnim pružateljima usluga dogovara više od 22.000 pregleda za smanjenje lista čekanja na magnetsku rezonancu. Istaknuto je da je CEZIH preopterećen te naglašeno ukoliko se upis u liste čekanja vrši izvan sustava, a ne preko CEZIH-a, upis pacijenata je znatno brži. Dodatno ukazalo se na činjenicu da bi uređaji za magnetsku rezonancu zbog njihove funkcionalnosti trebali raditi 24 sata, ali tada bi i zdravstveni sustav morao raditi neprekidno. Navedeno je da nisu samo pretrage u pitanju nego i kvalitetno očitanje nalaza pacijenata. Dalje je u raspravi napomenuto da je potrebna reforma zdravstvenog sustava.
U raspravi je istaknuto da se tehnička opremljenost bolnica treba unaprijediti i time dobiti učinkoviti sustav za dodjelu termina za magnetsku rezonancu. Mnogo puta bolnice ne upisuju prioritetne hitne slučajeve kao takve te drugi pacijenti smatraju da se nepravedno nalaze u lošijem položaju. Pohvaljeno je Izvješće Državnog ureda za reviziju koje sadrži puno korisnih informacija te će pomoći kod unaprijeđenja upravljanja listama čekanja za magnetske rezonance.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru sljedeći 


                                                  ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


 PREDSJEDNICA  ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.