Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon)

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 92. sjednici, održanoj 11. ožujka 2020. godine, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članaka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 20. prosinca 2019. godine. 

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 27.veljače 2020. godine, u kojem se ističe da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na predmetno Izvješće.  

Uvodno je predstavnica Državnog ureda za reviziju istaknula da je Državni ured za reviziju obavio reviziju učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (dalje u tekstu: Istarski ipsilon). Revizijom je obuhvaćeno razdoblje 1995. - 2018. Predmet revizije bile su aktivnosti u vezi s dodjelom koncesije, financiranjem, izgradnjom, održavanjem i upravljanjem Istarskim ipsilonom te praćenjem i nadzorom izvršenja ugovora o koncesiji kao i rezultati ostvareni do konca 2018. Subjekti revizije bili su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) i trgovačko društvo Bina Istra d.d., Lupoglav (dalje u tekstu: Koncesionar). Ciljevi revizije bili su provjeriti postupak dodjele koncesije, provjeriti je li financiranje izgradnje te izgradnja Istarskog ipsilona realizirana prema modelu i uvjetima iz ugovora i u predviđenim rokovima, provjeriti pravilnost obračuna financijskog doprinosa i naknade za koncesiju, provjeriti primjenu propisa, planova i unutarnjih akata u vezi s upravljanjem i održavanjem Istarskog ipsilona, provjeriti prati li se i nadzire izvršenje ugovora o koncesiji te ocijeniti jesu li koncesijom za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Istarskog ipsilona postignuti ugovoreni ciljevi.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da Ministarstvo ne prati godišnje ostvarenje Plana izvanrednog održavanja i obnove Istarskog ipsilona. Ministarstvo ne raspolaže podacima o upisu autoceste kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije u zemljišne knjige na području Istarskog ipsilona. U dostavljenoj dokumentaciji Ministarstvu za izračun dostupne gotovine, Koncesionar za 2017. i 2018. nije dostavio dokumentaciju o stvarno izvršenim radovima koji se odnose na troškove izvanrednog održavanja, kako bi se mogla obaviti cjelovita kontrola dokumentacije u cilju praćenja ispravnog izračuna dostupne gotovine.
Prema ugovoru o potkoncesiji, objekti na odmorištima Bačva i Pula koriste se bez plaćanja naknade Koncesionaru, a Ministarstvo nije zatražilo od Koncesionara uvođenje naknade za obavljanje pratećih djelatnosti s potkoncesionarom u skladu s odredbama Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti.

Ministarstvo nije u poslovnim knjigama evidentiralo u cijelosti rashode za financijski doprinos, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za reviziju ocjenjuje da je provedba ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Istarskim ipsilonom učinkovita, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, jer su utvrđene nepravilnosti i propusti koji ne utječu bitno na provedbu ugovora i ostvarenje ciljeva zbog kojih je koncesija ugovorena.

Državni ured za reviziju dao je sljedeće preporuke: potrebno je pratiti godišnje ostvarenje Plana izvanrednog održavanja i obnove Istarskog ipsilona te zatražiti dostavu podataka od Hrvatskih autocesta d.o.o., u vezi upisa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije u zemljišne knjige na području Istarskog ipsilona. Također se treba zatražiti od Koncesionara pravodobno dostavljanje dokumentacije o stvarno izvršenim radovima (privremene i okončane situacije, primopredajni zapisnici i drugo), kako bi se mogla obaviti cjelovita kontrola dokumentacije u cilju praćenja ispravnog izračuna dostupne gotovine. Potrebno je zatražiti od koncesionara uvođenje naknade za obavljanje pratećih djelatnosti s potkoncesionarom u skladu s odredbama Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti.
Iskazivati rashode u poslovnim knjigama u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Državni ured za reviziju je mišljenja da, iako se izgradnja, održavanje i upravljanje Istarskim ipsilonom najvećim dijelom provodi u skladu s ugovorom o koncesiji, čija provedba je predmet revizije, nisu u cijelosti provedene zadovoljavajuće aktivnosti u vezi s dodjelom koncesije, izgradnjom te financiranjem izgradnje Istarskog ipsilona, jer Ministarstvo ne posjeduje dokumentaciju na temelju koje je dodijeljena koncesija, do vremena obavljanja revizije autocesta nije izgrađena u cijelosti te se na 48,0 km ceste promet odvija dvosmjerno (izgrađen jedan kolnik), a otplata kredita se i nadalje najvećim dijelom obavlja iz financijskog doprinosa koji u posljednjih deset godina čini 57,0 % izvora financiranja Koncesionara. Državni ured za reviziju je mišljenja da bi provedba navedenih naloga i preporuka pridonijela otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i propusta, čime bi se utjecalo na povećanje učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji i dodjele budućih koncesija.

U raspravi na Odboru navedeno je da je izgradnja autocesta u Republici Hrvatskoj bila potrebita kao pomoćni infrastrukturni objekt za razvoj gospodarskih grana kao turizma. Navedeno je da su autoceste dio infrastrukturnih projekata kao voda i kanalizacija. Naglašeno je da je dolazak do kapitala za izgradnju autocesta bio jako težak te je izgradnju autocesta Republika Hrvatska poticala putem odricanja PDV-a. 
Istaknuto je da se promet na Istarskom ipsilonu povećao od početnih 2 milijuna vozila na čak 10 milijuna vozila. Napomenuto je da je nakon rata je bilo teško dobiti investitora za izgradnju autocesta te je velik posao napravljen. Naglašeno je da je potrebno dalje poboljšati infrastrukturu Republike Hrvatske izgradnjom cestama. 
Predstavnik iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture naglasio je da je izgradnja autoceste Istarski ipsilon  jako pozitivno utjecala na turizam u Istri. Značajno su poboljšani uvjeti vezani za rizik prometa sa strane Republike Hrvatske. 
U raspravi na Odboru podržano je Izvješće Državnog ureda za reviziju.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeći zaključak

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe ugovora o koncesiji za financiranje, izgradnju, održavanje i upravljanje Jadranskom autocestom (Istarski ipsilon)

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA  ODBORA
 Grozdana Perić, dipl. oec.