Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2014.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 1. sjednici održanoj 26.siječnja 2016. godine, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2014., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju dostavio glavni državni revizor, aktom od 17.prosinca 2015. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Izvješću kao matično radno tijelo. 

Uvodno je predstavnik Državnog ureda za reviziju istaknuo da  je Državni ured za reviziju obavio reviziju 30 političkih stranaka, šest nezavisnih zastupnika te dva člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica, kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2014. Obavljena je provjera dostave godišnjih financijskih izvješća političkih stranaka, nezavisnih zastupnika te članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je mandat u tijeku. Također je obavljena provjera objave financijskih izvještaja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u propisanom roku. O financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka za 2014. izraženo je 14 bezuvjetnih, 14 uvjetnih i dva nepovoljna mišljenja (A-HSS i BDSH). Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji su utjecali na izražavanje mišljenja odnose se na djelokrug i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode, rashode te korištenje poslovnih prostora. O financijskim izvještajima i poslovanju nezavisnih zastupnika za 2014. izražena su četiri bezuvjetna i dva uvjetna mišljenja. O financijskim izvještajima i poslovanju članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica za 2014. je izraženo jedno bezuvjetno i jedno uvjetno mišljenje. Revizijom je utvrđeno da pojedine političke stranke nisu uspostavile sustav unutarnjih kontrola ili sustav kontrola nije učinkovit, također su uočene slabosti u planiranju, računovodstvenom poslovanju i trošenju sredstava. Također je utvrđeno da pojedine političke stranke nisu sastavile temeljne financijske izvještaje na propisan način, odnosno podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu točni  i istiniti te se razlikuju od podataka evidentiranih u poslovnim knjigama. Među ostalim je utvrđeno da  popisom imovine i obveza, pojedine političke stranke nisu obuhvatile cjelokupnu imovinu i obveze te nisu uskladile knjigovodstveno sa stvarnim stanjem.

U raspravi na Odboru istaknuto je da političke stranke napreduju u otklanjanju nepravilnosti u financijskim izvješćima. Također naglašen je problem vijećnika u općinskim i gradskim vijećima bez naknade ili iznimno malim naknadama, koji su zbog nepodnošenja izvješća kažnjavani s novčanim kaznama i do 60.000 kuna. Istaknuta je potreba žurnog rješenja tog problema.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je, jednoglasno, predložiti Hrvatskome saboru  da donese slijedeći

                                                           Z A K LJ U Č A K
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2014.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik doc.dr.sc Goran Marić, predsjednik Odbora.

     PREDSJEDNIK  ODBORA
                             doc.dr.sc. Goran Marić