Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2014. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 101. sjednici održanoj 6. srpnja 2015. godine, Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2014. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva, dostavio Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, aktom od 9. travnja 2015. godine.

Odbor za financije i državni proračun, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom Izvješću kao zainteresirano radno tijelo. 

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspolagao je i sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, od 24. lipnja 2015. godine, u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Nakon uvodnog izlaganja predstavnice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u raspravi na Odboru iznijeta su sljedeća stajališta:

- Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je u 2014. godini raspolagala sa 49 milijuna kuna što je ne mali iznos za razvoj civilnog društva. Pozitivno je to da je u 2014. godini zahvaljujući provođenju svih projekata i programa, koji su dobili financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 829 osoba zasnovalo radni odnos a dodatno je još kroz civilni sektor uključeno 7.737 volontera i volonterki. Iznijeto je mišljenje da Godišnji izvještaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2014. godinu s jedne strane je lijepo složen, a s druge strane teško se neki podaci mogu uspoređivati sa podacima iz prethodnih godina. Teško je iz navedenih podataka npr. utvrditi točno po udrugama po sektorima da li svi korisnici financijskih sredstava dostavljaju Zakladi izvješća o svom radu i detaljnoj potrošnji dobivenih sredstava. Naime, imali smo prije dvije godine u izvješću Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva podatak gdje se pohvalilo da trećina korisnika sredstava Zaklade uredno dostavlja izvješće o svom radu i utrošenim sredstvima za realizaciju projekata ili programa, što je zabrinjavajući podatak.

Predstavnica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva odgovorila je da svi korisnici sredstava Zaklade uredno dostavljaju financijska izvješća sa kompletnom financijskom dokumentacijom. Istaknula je da je od svih uloženih sredstava u projekte i programe u 2013. godini u 2014. godini Zaklada imala prihod od 711.000,00 kuna od povrata neutrošenih sredstava što je rezultat lošeg planiranja. Naime, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva jedina je institucija u Republici Hrvatskoj koja dodjeljuje institucionalne podrške razvoju udruga odnosno civilnom sektoru. Korisnici tih sredstava, koji su na natječaju ispunjavali sve kriterije, a nisu dobro isplanirali trošenje dobivenih sredstava ili su izradili loš hodogram realizacije projekta, dužni su preostala neiskorištena sredstva vratiti Zakladi. Rijetko se dešava da se dobivena sredstva nenamjenski troše, a u slučaju ako do toga dođe tada se takvi korisnici sredstava stavljaju na tzv. crnu listu, a slijedeće tri godine ne mogu se kandidirati niti na jedan natječaj za dodjelu sredstava Zaklade. Što se tiče financijskog izvještavanja korisnika sredstava Zaklade ono se provodi dva puta godišnje. Izvještavanje od strane Udruga prema Zakladi kao donatoru je vrlo korektno.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova  ( 6 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) predložiti Hrvatskom saboru slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2014. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je mr.Srđan Gjurković dipl.oec., predsjednik Odbora.


                                                                                                    PREDSJEDNIK  ODBORA
                                                                                                mr. Srđan Gjurković, dipl.oec.