Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 75. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine, Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne  agencije za 2013. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska energetska regulatorna agencija, aktom od 30. lipnja 2014. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je o predmetnim Izvješćima, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspolagao je i sa pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, od 21. kolovoza 2014. godine (Klasa:022-03/14-07/258, Urbroj: 50301-05/18-14-8), o predmetnom Izvješću u kojem Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu, uz prijedlog da se, ukoliko su raspoložive analize i procijene, buduća izvješća detaljnije i kvalitetnije nadopune u području regulacijske sposobnosti hrvatskog elektroenergetskog sustava s mjerama i mogućim scenarijima za rješavanje ograničavajućeg faktora za razvoj i realizaciju projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Uvodno je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije ukratko istaknuo, osim ostalog, da sukladno obvezama propisanim Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti Hrvatska energetska regulatorna agencija podnosi Hrvatskom saboru Godišnje izvješće za 2013. godinu. Godišnje izvješće sadrži informacije o poduzetim aktivnostima i postignutim rezultatima vezano za djelokrug poslova HERA-e te rezultate praćenja izvršenja obveza energetskih subjekata prema Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakonu o energiji, kao i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije. Godišnje izvješće sadrži i analizu stanja energetskog sektora s pregledom razvoja energetskog tržišta i javnih usluga u energetskom sektoru Republike Hrvatske. Sastavni dio ovog izvješća je i Izvješće o ostvarenju proračuna HERA-e za 2013. godinu. Način financiranja HERA-e uređen je Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, prema kojem HERA ima proračun čiji su prihod naknade za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti. HERA je samostalna u raspoređivanju svog proračuna radi ostvarivanja funkcije regulatora energetskih djelatnosti.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HERA-e istaknula je da su ukupni prihodi za 2013. godinu iznosili 29.879.350,00 kuna i za 14,22% su veći od prihoda 2012. godine. U strukturi ukupnih prihoda najznačajniji su prihodi od naknada za obavljanje energetske djelatnosti koji čine 89,56 % ukupnih prihoda. Ukupni rashodi u 2013. godini iznose 21.084.849,00 kuna i za 15,19 % su veći od rashoda u 2012. godini. U strukturi ukupnih rashoda glavninu rashoda čine rashodi za radnike ( plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za radnike) 64,85 % ukupnih rashoda, dok materijalni rashodi čine 28,34 % ukupnih rashoda. HERA je u 2013. godini ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.794.501,00 kuna. Prema mišljenju ovlaštenog revizora ( HLB Revidicion d.o.o. iz Varaždina) financijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju u svim značajnim odrednicama, financijsko stanje HERA-e na dan 31. prosinca 2013. godine, te prihode i rashode poslovanja za 2013. godinu sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija. Osim toga istaknula je i da je prilikom rasprave o prošlogodišnjem Izvješću HERA-e prihvaćena preporuka Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora da se višak sredstava od 38 milijuna kuna uplati u državni proračun. Naravno, to je učinjeno nakon što je donijeta Odluka Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi na Odboru podržan je prijedlog Vlade Republike Hrvatske,da se buduća izvješća HERA-e detaljnije i kvalitetnije nadopune u području regulacijske sposobnosti hrvatskog elektroenergetskog sustava s mjerama koje će omogućiti brži razvoj i realizaciju projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Također je istaknuto da je u narednom razdoblju potrebno izvršiti potrebno kadrovsko ekipiranje HERA-e jer ulaganje u ljudske potencijale nije trošak već investicija koja će se kroz kvalitetan i stručni rad višestruko isplatiti.
               
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan) predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
   
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković, dipl.oec. predsjednik Odbora.
                                                                                                  

PREDSJEDNIK  ODBORA    
mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.