Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s objedinjene rasprave o Prijedlogu zakona o izmjeni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 908, o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 909, o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 910 i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 911

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 96. sjednici (elektronička) održanoj 6. travnja 2020.  godine, objedinjeno o Prijedlogu zakona o izmjeni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 908, o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 909, o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 910 i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 911, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio zastupnik Božo Petrov, aktima od 3. travnja 2020.
                Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predlagatelj se osvrnuo na svaki od zakonskih prijedloga. Ukratko je obrazloženo kako slijedi:

Prijedlog zakona o izmjeni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 908 - predlagatelj zastupnik Božo Petrov

Ovim se Zakonom nastoji omogućiti otpis dospjelih poreznih obveza koji bi porezne obveznike s poteškoćama u poslovanju uslijed nastupa posebnih okolnosti doveo u poziciju koja bi im omogućila bolju likvidnost i veće šanse za nastavak poslovanja. Namjera predlagatelja je trajna dopuna Zakona kako bi u zakonodavnom okviru imali mjeru koja se može aktivirati u svim posebnim okolnostima koje bi mogle utjecati na mogućnost plaćanja poreznih obveza. Cilj koji se nastoji postići dopunama Zakona je mogućnost brzog odgovora poreznih tijela na okolnosti koje uzrokuju gospodarsku štetu u poslovanju poduzetnika. Propisivanjem takve mjere Općim poreznim zakonom omogućuje se svim poreznim tijelima korištenje propisane mjere pomoći poreznim obveznicima.  Nadalje, u smislu Općeg poreznog zakona pojmom poreza, osim poreza i trošarina, obuhvaćena su i druga javna davanja, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela. S tim u vezi, porezni dug na koji se primjenjuju ove dopune Općeg poreznog zakona može obuhvaćati sva naprijed navedena davanja. 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 909 - predlagatelj zastupnik Božo Petrov

Uslijed činjenice da epidemija koronavirusa utječe na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, potrebno je odlučnim i snažnim ekonomskim mjerama dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti gospodarskih subjekata čija je poslovna aktivnost onemogućena ili smanjena uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 (SARS-CoV-2). Predloženim zakonskim izmjenama želi se poboljšati sustav plaćanja poreza na dobit za poduzetnike, na način da se ukine obveza plaćanja predujma poreza na dobit te da se u sustav porezna na dobit vrati olakšica za reinvestiranu dobit s namjerom da predložena zakonska rješenja postanu trajna u pravnom poretku i poreznom sustavu Republike Hrvatske. U tom kontekstu će ovaj Prijedlog zakona imati i dodatne pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo te se njima šalje jasna poruka o promjeni paradigme gospodarskih politika u Republici Hrvatskoj što će u budućnosti, kada prođe aktualna kriza, ohrabriti domaće i strane investitore da ulažu svoj kapital u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 910 - predlagatelj zastupnik Božo Petrov

Predloženim zakonskim izmjenama želi se poboljšati sustav plaćanja poreza na dohodak za obrtnike, na način da se ukine obveza plaćanja predujma porezana dohodak od samostalne djelatnosti te da se u sustavu poreza na dohodak ukine plaćanje poreza na dividende i udjele u dobiti te da rješenja postanu trajna u pravnom poretku i poreznom sustavu Republike Hrvatske. 
Poreznom obvezniku se osobni odbitak uvećava i za iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 911 - predlagatelj zastupnik Božo Petrov

Prijedlogom zakona želi se omogućiti svim obveznicima poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj da plaćaju porez na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.
S obzirom da je i Vlada Republike Hrvatske u svojim javnim nastupima, prijedlozima i odlukama kao jedan od glavnih problema istaknula problem nelikvidnosti gospodarstva kao cjeline te imajući u vidu da će ta nelikvidnost negativno utjecati na rokove plaćanja u gospodarstvu, smatramo kako teret nelikvidnosti ne smiju snositi gospodarski subjekti obveznici poreza na dodanu vrijednost, nego da taj teret treba preuzeti država i to s tendencijom da predloženo zakonsko rješenje postane trajno u pravnom poretku Republike Hrvatske.

U raspravi je istaknuto da je već usvojena dopuna Općeg poreznog zakona od Vlade Republike Hrvatske gdje se porezne obveznike u cijelosti ili djelomično može osloboditi podmirivanja poreznih obveza ako im uslijed odluka nadležnog tijela rad zabranjen ili onemogućen, odnosno ako im je rad otežan čime se pruža snažna podrška poreznim obveznicima u njihovim nastojanjima za očuvanje zaposlenosti i osiguravanja potrebne likvidnosti.  Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000 kuna u travnju i svibnju 2020. godine. Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će oslobođeni troškova pripadajućih doprinosa. Svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, odnosno ako im je rad onemogućen ili znatno otežan bit će u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine. Plaćanje porezne obveze poreza na dodanu vrijednost može se odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi. Rok vezan za predaju skupa poreznih prijava, obrazaca i izvješća povezanih sa završnim izvješćem pravnih osoba bit će odgođen (kako je najavljeno, do 30. lipnja 2020.), ali omogućeno je pomicanje i drugih rokova koji dospijevaju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa. Umjesto plaćanja PDV-a pri uvozu može se propisati iskazivanje obveze PDV-a u prijavi – bez stvarnog plaćanja. Omogućeno je reguliranje plaćanja PDV-a kod donacija za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Svi  porezni obveznici PDV-a u ovom razdoblju plaćaju PDV po naplaćenoj realizaciji. Podzakonski akti su u izradi.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o izmjeni Općeg poreznog zakona.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porez na dobit.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porez na dohodak.

Nakon provedene objedinjene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  6 glasa „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru da ne prihvati donošenje Zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Istodobno, Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskome saboru da o točkama dnevnoga reda Prijedlog zakona o izmjeni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 908, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 909, o Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 910 i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 911 provede objedinjenu raspravu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

                                  PREDSJEDNICA  ODBORA
                                 Grozdana Perić, dipl.oec., v.r.