Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 75. sjednici, održanoj 10. svibnja 2023. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  alternativnim investicijskim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2023. godine.

Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo  da je Zakon o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 21/18., 126/19. i 110/21., u daljnjem tekstu: važeći Zakon), zajedno s pripadajućim podzakonskim aktima, u potpunosti usklađen s trenutno važećom pravnom stečevinom Europske unije u području alternativnih investicijskih fondova. 

Novine i dorade koje se predlažu ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona), u odnosu na važeći Zakon, prvenstveno se odnose na daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira za tržište kapitala s pravnom stečevinom Europske unije, i to u dijelu prenošenja Direktive kojom se uređuje prekogranična distribucija subjekata za zajednička ulaganja poznatije pod nazivom CBFD Direktiva (Direktiva (EU) 2019/1160 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL 188, 12. 7. 2019.).

U tom smislu detaljnije se i jasnije propisuju uvjeti koje upravitelj alternativnih investicijskih fondova iz druge države članice mora ispuniti ako namjerava prestati s trgovanjem udjelima alternativnog investicijskog fonda u Republici Hrvatskoj. To se odnosi na obvezu davanja opće ponude za otkup ili isplatu svih udjela alternativnog investicijskog fonda (na koji se odnosi povlačenje obavijesti) koje drže ulagatelji u Republici Hrvatskoj i to bez odbitka ili naplate naknada za otkup ili isplatu udjela te na javnu dostupnost objave o namjeri povlačenja obavijesti o trgovanju udjelima alternativnih investicijskih fondova i ponude za otkup ili isplatu udjela alternativnih investicijskih fondova.

Navedeno normativno uređenje pridonijet će boljoj pravnoj sigurnosti poslovanja UAIF-a iz druge države članice u Republici Hrvatskoj, uz zadržavanje visoke razine zaštite interesa domaćih ulagatelja.

Obzirom da je od 1. siječnja 2023.godine u Republici Hrvatskoj službena valuta eura, Prijedlogom zakona predlaže se i usklađivanje novčanih iznosa iskazanih u kunama u važećem Zakonu u iznose u eurima, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

Dodatno se usklađuju novčani iznosi u kunama koji se odnose na temeljni kapital upravitelja alternativnih investicijskih fondova i dodatni iznos kapitala upravitelja alternativnih investicijskih fondova s iznosima u eurima, kako je propisano člankom 9. stavcima 1., 2. i 3. Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (Tekst značajan za EGP) (SL L 174, 1. 7. 2011.). S obzirom da se radi o pragovima, a u skladu s načelima ekonomičnosti i učinkovitosti određeni iznosi preračunati su iz kune u euro i izraženi u deseticama.

Dio predloženih izmjena i dopuna u Prijedlogu zakona odnosi se na unaprjeđenje i doradu teksta važećeg Zakona u cilju jasnijeg i preciznijeg izričaja te poboljšanja pravne sigurnosti propisa, te ispravljanje uočenih pogreški i neispravnih pozivanja. Također, dopunjuju su prekršajne odredbe za pojedine lakše povrede odredbi važećeg Zakona, čije je propisivanje propušteno u prethodnim izmjenama i dopunama važećeg Zakona.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

ZAKLJUČKE

1.Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.
2.Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.

Istodobno, Odbor za financije i državni proračun  Hrvatskome saboru  predlaže da se o točkama dnevnog reda Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 483 i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 484 provede objedinjena rasprava.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.