Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. - 2030.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 26. sjednici, održanoj 24. rujna 2021. godine, Prijedlog strategije službene statistike Republike Hrvatske 2021. - 2030., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  9. rujna 2021. godine. 
Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno su predstavnici podnositelja istaknuli da je Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izradio Nacrt prijedloga Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030. Strategija razvitka službene statistike se izrađuje temeljem Zakonu o službenoj statistici („Narodne novine, broj 25/20.), a sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17.). Donosi ju Hrvatski sabor i objavljuje se u „Narodnim novinama“.
Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2021. – 2030. je dugoročni strateški dokument, koji u skladu s temeljnim načelima za izradu objektivnih, pouzdanih i pravodobnih službenih statističkih podataka o gospodarskim i društvenim kretanjima u Republici Hrvatskoj, određuje misiju, viziju te definira prioritete usmjerene na razvoj sustava službene statistike u Republici Hrvatskoj. Strategija upućuje na smjer u kojem se planira razvoj nacionalnog sustava službene statistike.
Polazeći od zatečenog stanja, potreba i zahtjeva korisnika te predviđene dinamike razvoja, Strategija definira Viziju razvoja hrvatskog statističkog sustava, kao suvremene, relevantne i inovativne statistike koja vjerodostojno prikazuje stanje društvenih i ekonomskih pojava, a ostvarit će se kroz sinergijsko djelovanje strateških ciljeva definiranih unutar sljedeća tri prioritetna područja: daljnje jačanje nacionalnoga statističkog sustava te uspješna suradnja s Europskim statističkim sustavom, modernizacija i razvoj statističkih procesa i osiguravanje kvalitetnih, usporedivih i pravodobnih službenih statističkih podataka te njihovo unaprjeđivanje.

Usmjerenost na kvalitetu službene statistike, koja je određena Kodeksom prakse europske statistike i obvezujuća je za sve članice Europskog statističkog sustava, bitno određuje smjerove u kojima će sustav ulagati napore u budućemu višegodišnjem razdoblju.
Vodeći računa o nadolazećim potrebama korisnika te istodobno modernizirajući proizvodnju statistike kako bi se suočili s izazovima koje postavlja brzo mijenjanje okružja i potencijalni nastanak globalnih kriza u budućem razdoblju, sustav službene statistike nastoji usmjeravati svoje resurse kako bi mogao brže reagirati na rastuće trendove u potrebama korisnika. Koristiti će se novim vrstama izvora podataka te alatima za prikupljanje i obradu statističkih podataka, razvijati vještine djelatnika, poboljšati statističku pismenost šire javnosti te unaprjeđivati metode diseminacije i sklapati partnerstva sa širokim krugom dionika.
Ostvarenje strateških ciljeva planira se provedbom niza mjera i aktivnosti koje se detaljnije definiraju u srednjoročnim i kratkoročnim planovima (programima statističkih aktivnosti i godišnjim provedbenim planovima).
Financijski okvir za provedbu ove Strategije sadržan je u državnom proračunu, odnosno proračunima nositelja službene statistike te drugim izvorima sredstava, a posebno Eurostatove darovnice te strukturni fondovi Europske unije.
U skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, Državni zavod za statistiku je, nakon pribavljenih mišljenja svih tijela državne uprave, proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana (od 4. lipnja do 4. srpnja 2021 godine.) tijekom kojeg je pristigao jedan komentar.  Konačni Nacrt prijedloga Strategije razvitka službene statistike 2021. – 2030. predstavljen je Statističkom savjetu Republike Hrvatske, koji ga je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. godine jednoglasno prihvatio.

U raspravi na Odboru napomenuto je da se kod popisa stanovništva 2021. koji je u tijeku već samopopisalo više od jedan milijuna stanovnika Republike Hrvatske. Nadalje je rečeno da se očekuje da će se oko 30% osoba sami popisati. Odgovoreno je da su predstavnici Državnoga zavoda za statistiku zadovoljni sa odazivom građana. Kod popisivanja stanovništva na terenu od 27. rujna 2021. godine, djelatnici moraju biti cijepljeni te držati fizičku distancu i nositi maske zbog sigurnosti stanovništva. Postavljeno je pitanje o odbijanju sudjelovanju u popisivanju. Odgovoreno je da je sudjelovanje zakonski obvezno te su propisane kazne za nesudjelovanje.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru donošenje

STRATEGIJE RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. - 2030.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.