Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 26. sjednici, održanoj 24. rujna 2021. godine, Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  9. rujna 2021. godine. 

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno su predstavnici podnositelja istaknuli da je Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izradio Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. (dalje: Godišnji provedbeni plan).

Godišnji provedbeni plan se izrađuje temeljem Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20), a donosi ga Hrvatski sabor te se objavljuje u „Narodnim novinama“. Prema Zakonu, Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Tako se Godišnji provedbeni plan 2021. odnosi na prvu godinu provedbe Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Program). 
Pored Zakonom određenih nositelja službene statistike, a to su Državni zavod za statistiku, kao središnje tijelo, te Hrvatska narodna banka, druga ovlaštena tijela službene statistike određuju se Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Stoga su Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2027. godine utvrđeni slijedeći nositelji službene statistike: Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Navedene institucije čine nacionalni sustav službene statistike Republike Hrvatske.
Sva istraživanja Državnog zavoda za statistiku provode se na temelju Zakona o službenoj statistici. U skladu s odredbama navedenog Zakona, Godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje tri vrste statističkih aktivnosti: 
I.    statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 
II.    statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 
III.    razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja.

Godišnjim provedbenim planom 2021. planirana je provedba ukupno 293 statističkih aktivnosti, a od toga 160 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 87 statističkih istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 46 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 293 statističkih aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2021. godini provest će 245 aktivnosti, dok će ostale aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike.

Proizvodnja službene statistike uređena je strogim pravnim okvirom (Ugovor o funkcioniranju Europske unije) i dopunjena snažnim autonomnim okvirom kvalitete, čija je okosnica Kodeks prakse europske statistike i Okvir za osiguranje kvalitete Europskoga statističkog sustava. Nositelji službene statistike u svojem radu profesionalno su neovisni, nepristrani prema svim korisnicima, objektivni i pouzdani te poštuju načela statističke povjerljivosti i troškovne učinkovitosti. Razvoj, proizvodnja i diseminacija službenih statističkih podataka temelje se na propisanim metodologijama, najboljim međunarodnim standardima i transparentno dokumentiranim odgovarajućim postupcima te na kriterijima kvalitete: relevantnost, točnost, pravodobnost i poštivanje rokova objavljivanja, usklađenost i usporedivost, dostupnost i jasnoća podataka.
Financijski okvir za provedbu ovog Godišnjeg provedbenog plana sadržan je u državnom proračunu, odnosno proračunima nositelja službene statistike te drugim izvorima sredstava, a posebno Eurostatove darovnice te strukturni fondovi Europske unije. Ukupan iznos sredstava koji se planira u državnom proračunu za izvršenje planiranih statističkih aktivnosti iznosi 230.321.979 kuna. U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku je predmetni Godišnji provedbeni plan 2021. predstavio Statističkom savjetu Republike Hrvatske, koji ga je jednoglasno prihvatio na sjednici održanoj 22. srpnja 2021.

U raspravi na Odboru napomenuto je da se kod popisa stanovništva 2021. koji je u tijeku već samopopisalo više od jedan milijuna stanovnika Republike Hrvatske. Nadalje je rečeno da se očekuje da će se oko 30% osoba sami popisati. Odgovoreno je da su predstavnici Državnoga zavoda za statistiku zadovoljni sa odazivom građana. Kod popisivanja stanovništva na terenu od 27. rujna 2021. godine, djelatnici moraju biti cijepljeni te držati fizičku distancu i nositi maske zbog sigurnosti stanovništva. Postavljeno je pitanje o odbijanju sudjelovanju u popisivanju. Odgovoreno je da je sudjelovanje zakonski obvezno te su propisane kazne za nesudjelovanje.
 
Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru donošenje

GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.