Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 942

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 99. (elektroničkoj) sjednici održanoj 5. svibnja 2020.  godine o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 942, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2020. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju članka 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnom zakonu kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se izmjene i dopune ovoga Zakona predlažu se kako bi se osiguralo pravovremeno postupanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u slučaju nastupa posebnih okolnosti, koje trenutno postoje u Republici Hrvatskoj, a do kojih je došlo uslijed pojave epidemije bolesti COVID-19.

Ovim Prijedlogom zakona proširuje se spektar dozvoljenih ulaganja mirovinskih fondova i na depozite kod Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke. Riječ je o ulaganju koje nosi minimalne rizike, a može biti korisno i potrebno za mirovinske fondove, primjerice prije ulaganja u veće izdanje državnih obveznica, gdje je sigurnije veće iznose imati deponirane kod Hrvatske narodne banke, nego kod komercijalnih banaka.

Proširuje se mogućnost mirovinskim fondovima za pozajmljivanje novčanih sredstava od trećih osoba u ukupnom iznosu do 5% neto vrijednosti imovine fonda, putem repo poslova i transakcija prodaje i ponovne kupnje te putem programa kreditiranja. Pozajmljivanje može biti na rok ne duži od pet godina kada je riječ o pozajmljivanju od Hrvatske narodne banke ili Europske središnje banke ili na rok ne duži od tri mjeseca kada je riječ o pozajmljivanju od trećih osoba. Nadalje, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga  daje se ovlast da samo u iznimnim situacijama, odlukom poveća navedeni limit mirovinskim fondovima do 15% neto vrijednosti imovine fonda.

Također,  Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga  daje se ovlast da, uslijed nastupa posebnih okolnosti, može donijeti odluku kojom se privremeno dozvoljavaju prekoračenja ograničenja ulaganja imovine obveznih mirovinskih fondova. Takva se Odluka može donijeti na razdoblje od najviše godinu dana te se njeno trajanje u iznimnom slučaju može i produžiti dok takve okolnosti traju, ili dok traju posljedice istih.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je  većinom glasova (7 glasova  „ZA“  i  1 glas „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec., v.r.