Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o: Prijedlogu zakona o dopuni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 895, o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 896 i o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 897

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 94. sjednici održanoj 2. travnja 2020.  godine, objedinjeno o Prijedlogu zakona o  dopuni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 895, o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 896  i o  Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 897, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. travnja 2020.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja osvrnuli su se na svaki od zakonskih prijedloga. Ukratko je obrazloženo kako slijedi:

Prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona

Ovom dopunom OPZ-a predlaže se i daljnja pomoć poreznim obveznicima na način da se porezne obveznike u cijelosti ili djelomično može osloboditi podmirivanja poreznih obveza ako im je uslijed odluka nadležnog tijela rad zabranjen ili onemogućen, odnosno ako im je rad otežan čime se pruža snažna podrška poreznim obveznicima u njihovim nastojanjima za očuvanje zaposlenosti i osiguravanja potrebne likvidnosti.

U tom cilju, uz navedeno omogućit će se da se podzakonskim aktom propišu  rokovi, plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe na drugačiji način nego što je uređeno OPZ-om ili posebnim poreznim propisima. Propisivanjem ovih odredbi drugačije nego što je uređeno u uvjetima redovnog poslovanja omogućit će se brza reakcija i prilagodba sustava radi sprječavanja daljnjih štetnih utjecaja na gospodarske aktivnosti. Stoga je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti predviđena mogućnost da ministar pravilnikom određena područja uredi drugačije od način njihova uređenja u uvjetima redovnog poslovanja.

Razdoblje početka epidemije u Republici Hrvatskoj poklapa se s razdobljem kada se pokreću radnje za pripremu završnih izvješća pravnih osoba. Navedena izvješća se u pravilu predaju nadležnim tijelima do 30. travnja. S obzirom na opće poznatu situaciju zabrane kretanja i zatvaranja djelatnosti, niz radnji koje su nužne za pripremu završnih izvješća ne mogu se nesmetano provoditi. Davanjem ovlasti ministru financija da za vrijeme posebnih okolnosti odredi rokove drugačije u odnosu na rokove tijekom redovnog poslovanja, omogućuje se da se za ovaj skup poreznih prijava, obrazaca i izvješća povezanih uz završna izvješća pravnih osoba, ali i eventualno drugih rokova koji dospijevaju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa odrede rokovi u kojima se ove radnje mogu odraditi. Svakako je cilj da se produljenim rokom obuhvati i druge obrasce i izvješća koji su propisani posebnim propisima, možebitno radi utvrđivanja drugih poreznih obveza, naknada ili moguće radi ostvarivanja određenih prava.

Prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost pri uvozu dobara porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) plaća se u rokovima propisanim carinskim propisima. Postupak se provodi na način da porezni obveznik plaća PDV pri uvozu, a ako ima uvjete za odbitak PDV-a tako plaćeni PDV iskazuje kao pretporez u prijavi PDV-a. Kako bi se u uvjetima epidemije koronavirusa omogućilo raspolaganje s potrebitim likvidnim sredstvima, neopterećeno od poreznih obveza predlaže se da se umjesto plaćanja PDV-a pri uvozu može propisati iskazivanje obveze PDV-a u prijavi. Također se ministru financija daje ovlast da regulira plaćanje PDV-a kod donacija za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u uvjetima epidemije koronavirusom.

Isto tako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti predviđena je mogućnost da ministar pravilnikom određena područja uredi drugačije, pa tako i postupanje poreznih tijela prilikom provođenja ovršnog postupka od onog kako je uređen poglavljem IV. Općeg poreznog zakona s ciljem mogućnosti prilagodbe procesa ovrhe budući da prema trenutno važećim odredbama porezna tijela nemaju mogućnost ni na koji način u ovršnom postupku cijeniti učinke posebnih okolnosti na poslovanje i likvidnost poreznih obveznika kao ni mogućnost izvršavanja poreznih obveza. Isto tako, daje se mogućnost drugačijeg obračuna i plaćanja kamata na dospjeli porezni dug.

Prijedlog zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu, s Konačnim prijedlogom zakona

Radi posebnih okolnosti vezanih uz pojavu bolesti COVID - 19 uzrokovanu epidemijom virusa SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, ovim Prijedlogom zakona uvodi se mogućnost ministru financija da podzakonskim aktom produži rokove za predaju financijskih izvještaja i druge dokumentacije, kao hitna mjera za maksimalno olakšavanje poslovanja poduzetnicima.

Budući da je sukladno odlukama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Nacionalnog kriznog stožera  i ostalih nadležnih tijela Republike Hrvatske organizacija rada u gospodarstvu prilagođena novonastaloj situaciji te svedena na nužne zaposlenike, a imajući u vidu činjenicu da knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju korištenje računovodstvenih računalnih programa i uvid u knjigovodstvenu dokumentaciju, pojedini obveznici izrade financijskih izvještaja moguće neće biti u mogućnosti navedeno provesti u zadanim rokovima.

Uz navedeno, kao trajna mjere rasterećenja poduzetnika ukida se obveza plaćanja naknade Financijskoj agenciji za objavu godišnjih financijskih izvještaja.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona

Ovim se Zakonom utvrđuje pravna osnova za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do visine izvršenog povrata poreza na dohodak te do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen, odnosno čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata i do visine povrata poreza na dohodak, a uslijed primjene mjera za pomoć gospodarstvu zbog epidemije: koronavirusa. 

Uz to, a radi osiguravanja sredstava za saniranje posljedica epidemije koronavirusa i za provedbu mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, ovim se Zakonom predlaže ministru financija dati ovlast da se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske zaduži iznad prethodno utvrđene visine zaduživanja, a sve s ciljem izbjegavanja nastupanja štetnih posljedica u pogledu izvršavanja poslova, funkcija i programa u 2020. godini. O ovom će zaduženju Vlada Republike Hrvatske mjesečno izvještavati Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o dopuni Općeg poreznog zakona

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Istodobno, Odbor za financije i državni proračun predlaže Hrvatskome saboru da o točkama dnevnoga Prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 895, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 896  i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 897 provede objedinjenu raspravu.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec., v.r.