Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 2. sjednici, održanoj 11. rujna 2020. godine, Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  24. srpnja 2020. godine. 
Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnica Državnog zavoda za statistiku istaknula da je Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine drugo  Izvješće koje se odnosi na razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim programskim dokumentom Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. Izvješće sadrži pregled najznačajnijih razvojnih aktivnosti te najzanimljivijih rezultata statističkih istraživanja, te pruža informacije o izvršenim aktivnostima cjelokupnog statističkog sustava. 

Izvješće  je strukturirano u  dva dijela. Prvi dio, osim uvoda u kojem se ukratko opisuju statistička područja, sadrži prikaz onih istraživanja kod kojih su izvršena unaprjeđenja (npr. unaprjeđenje metodologije, revizija, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi usklađivanja s nacionalnim i/ili europskim standardima) te prikaz rezultata projekata, odnosno razvojnih aktivnosti koje su provedene u predmetnoj godini na koju se izvješće odnosi. Drugi dio sadrži preglednu tablicu s popisom svih planiranih aktivnosti po statističkim područjima, uključujući i potvrdu izvršenja svakog istraživanja, odnosno kratko obrazloženje u slučaju da istraživanje nije provedeno u cijelosti i/ili u skladu s definiranim rokovima iz Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine.

Uz Državni zavod za statistiku koji je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike, na temelju Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, br. 25/20) i Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. – 2020. definirani su sljedeći nositelji službene statistike: Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 
Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine bila je planirana provedba ukupno 284 statističkih aktivnosti, odnosno: 164 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 82 na temelju administrativnih izvora podataka i 38 razvojnih aktivnosti

Od ukupno 284 planiranih statističkih aktivnosti u 2019., Državni zavod za statistiku planirao je provesti ukupno 233 statističke aktivnosti, a drugi nositelji službene statistike ukupno 51 aktivnost. Analizirajući s gledišta cjelokupnoga statističkog sustava Republike Hrvatske, broj planiranih statističkih aktivnosti u 2019. bio je 284, od čega je ukupno provedena 281 aktivnost.

Državni zavod za statistiku u 2019. godini nije proveo tri statističke aktivnost, a to su: Metodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske, Izrada godišnjih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima i Izrada tromjesečnih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Navedene aktivnosti nisu provedene do konca 2019. godine zbog pomaka roka za izvršenje tih aktivnosti od strane Eurostata (rok je postavljen na 31. ožujka 2020.), te uslijed dodatnih povećanih obveza prema Eurostatu i ograničenih ljudskih resursa. Drugi nositelji službene statistike proveli su sve aktivnosti planirane Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine.

Za provedbu statističkih aktivnosti u 2019. godini Državni zavod za statistiku planirao je 106.268.971,00  kuna, a utrošeno je 94.693.265,00 kuna, što je 89,11 % ukupno planiranih sredstava te su utrošena sredstva na gotovo istoj razini kao i u 2018. godini.

Na temelju članka 37. Zakona o službenoj statistici Državni zavod za statistiku izrađuje Nacrt prijedloga izvješća, uz mišljenje Statističkog savjeta. U skladu s navedenim, Nacrt prijedloga izvješća raspravljen je i jednoglasno prihvaćen na 1. konstituirajućoj sjednici Statističkog savjeta Republike Hrvatske održanoj 10. lipnja 2020.  Nakon provedenih konzultacija te pribavljenog mišljenja Statističkog savjeta Republike Hrvatske, Državni zavod za statistiku upućuje Vladi Republike Hrvatske Nacrt prijedloga izvješća o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. radi njegova donošenja u Hrvatskom saboru.

U raspravi na Odboru naglašena je važnost kvalitetnih podataka od strane Državnog zavoda za statistiku te potrebitost tehničkog i kadrovskog osnaženja Zavoda. Napomenuto je da povjerenje u točnost statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku treba porasti. Statistički podaci su podloga za planove ministarstava i drugih subjekata.
Postavljeno je pitanje o popisu poljoprivrednih gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Odgovoreno je da će se popis obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava vršiti od 14. rujna 2020. godine.  Osim obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  popisuju se i poslovni subjekti. Prag popisa korištenja poljoprivredne površine je 0,4 hektara. Preliminarni podaci će biti dostupni od 30. studenoga 2020., te će konačni podaci biti dostupni 31. prosinca 2021.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.