Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj, drugo čitanje, P.Z. br. 174

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 25. sjednici, održanoj 15. rujna 2021. godine, Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj, drugo čitanje, P.Z. br. 174, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. rujna 2021. godine.

Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija naveo da Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj (dalje: Projekt) financira se zajmom u iznosu od 200 milijuna eura. Ugovor o zajmu između Međunarodne banka za obnovu i razvoj (dalje: IBRD) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) potpisan je 7. lipnja 2021. godine, a istoga dana potpisan je i Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i IBRD-a.

Ciljevi Projekta su podržati oporavak izvoznika u privatnom sektoru od gospodarskog utjecaja pandemije COVID-19, poboljšati pristup financiranju za poduzeća u segmentima sa slabim pristupom financijskim uslugama i slabije razvijenim regijama i ojačati institucionalni kapacitet HBOR-a kao razvojne banke.

Krajnji korisnici Projekta bit će poduzeća iz privatnog sektora (s više od 50 % udjela u privatnom vlasništvu ili pod privatnom kontrolom) i to mala i srednja poduzeća ili srednje kapitalizirana poduzeća. Poduzeća mogu biti izvoznici (tu su uključena i poduzeća u sektoru turizma i logistike tzv. kvaziizvoznici) na koje je kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 negativno utjecala, ali koji su i dalje financijski održivi.

Projekt je usmjeren i na poduzeća koja posluju u segmentima sa slabim pristupom financijskim uslugama i slabije razvijenim regijama. Uz izvoznike, projekt će se usmjeriti na sljedeća poduzeća (neovisno o njihovu izvoznom statusu): poduzeća u slabije razvijenim regijama, poduzeća u vlasništvu žena ili kojima upravljaju žene i mlada poduzeća.

Sredstva zajma u iznosu od 120 mil. eura koristit će se za kredite krajnjim korisnicima, dok je korištenje 40 % sredstava zajma (80 mil. eura) uvjetovano ispunjavanjem uvjeta koji se temelje na učinku u cilju jačanja HBOR-ova institucionalnog kapaciteta, odnosno isplatit će se po ispunjavanju tih uvjeta. Takvi uvjeti ugrađuju se prvi put u projekt financijskog posredovanja radi institucionalnog jačanja HBOR-a kao razvojne banke. 

HBOR će moći sredstva zajma odobriti u skladu sa svojim programima: kroz modele sufinanciranja s poslovnim bankama i kreditiranjem posredstvom poslovnih banaka. 

Očekuje se da će ovaj Projekt privući poslovne banke za financiranje privatnog sektora te da će olakšati financiranje iz ostalih međunarodnih financijskih institucija, jer će se pridonijeti povećanju operativne učinkovitosti HBOR-a. Očekuje se da će sredstva privatnog sektora iznositi oko 80 milijuna eura.

U raspravi na Odboru napomenuto je da HBOR često upućuje korisnike na poslovne banke te da bi HBOR trebao preuzeti više rizika da privrednici mogu povući sredstva.

Odgovoreno je da mnogo puta poslovne banke nisu zainteresirane za davanje kredita malim poduzetnicima te da kod HBOR-a postoje dva modela, sufinanciranje ili posredovanje.

Također je navedeno da su krediti za privatni sektor preko HBOR-a namijenjeni korisnicima sa poslovnim problemima te da ostali mogu ostvariti kredite kod poslovnih banaka čak sa nižom kamatnom stopom.

Dalje je istaknuto da se očekuje da HBOR bude efikasan kod sufinanciranja i posredovanja te je naglašeno da je njegova uloga zahtjevna.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje

Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.