Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 851

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 101. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020.  godine o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 851, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020.  godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da se dodaje novi članak (članak 13. kojim se u članku 192. mijenja stavak 1. i dodaje stavak 8.) koji se odnosi na dostavljanje izvještaja društava za osiguranje prema Agenciji te rokove koje Agencija detaljnije propisuje pravilnikom. Izmjene su predložene da bi se rokovi mogli izmijeniti u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, kakve su sada zbog pojave bolesti COVID-19, čime bi se omogućila prilagodba rokova u kojima su subjekti nadzora Agencije dužni dostavljati svoja izvješća a sve u cilju olakšanja poslovanja subjekata nadzora u posebnim okolnostima. Dodaje se novi članak (članak 30. kojim se u članku 428. iza točke 3. dodaje točka 4.) kojim se određuje da Agencija pravilnikom detaljnije propisuje rokove za dostavu godišnjih financijskih izvješća za društava za zastupanje u osiguranju odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju te  statističkih izvješća za sporedne zastupnike u osiguranju, obrtnike zastupnike u osiguranju, društava za zastupanje u osiguranju odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju (iz članka 429. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona). Nomotehnički je dorađen i ujednačen izričaj odredbi prema primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora. 

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec., v.r.