Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 946

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 101. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, drugo čitanje, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine. 

Odbor je o predmetnom Konačnom prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.        

Uvodno su predstavnici Vlade Republike Hrvatske istaknuli da se ovim Zakonom mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala, što je iskazano u Računu financiranja. Zaduženje na inozemnom i domaćem tržištu može se provesti do ukupnog iznosa 62,5 milijardi kuna (prema trenutno važećem Zakonu – 26,9 milijardi kuna). Tekuće otplate glavnice državnog duga u navedenom Prijedlogu zakona povećavaju se i iznose 28,5 milijardi kuna (prema trenutno važećem Zakonu – 28,3 milijarde kuna). Također, mijenja se i visina zaduženja i tekuće otplate za izvanproračunske korisnike državnog proračuna. Zaduženje izvanproračunskih korisnika iznosi 2,3 milijarde kuna  (trenutno za 2020. godinu 1,9 milijardi kuna), a tekuće otplate glavnice duga iznose 2,2 milijarde kuna (trenutno za 2020. godinu 2,3 milijarde kuna). Smanjuje se i iznos proračunske zalihe s 100 milijuna kuna na 50 milijuna kuna.  Povećava se godišnja vrijednost novih financijskih jamstava na 4,8 milijardi kuna od čega se iznos od 3 milijarde kuna odnosi na izvanproračunske korisnike (trenutno za 2020. godinu godišnja vrijednost novih financijskih jamstava iznosi 3,8 milijardi kuna, od čega se iznos od 2 milijarde kuna odnosi na izvanproračunske korisnike). Povećava se iznos sredstava koji se osigurava za temeljni kapital, udio u kreditima i jamstveni fond Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2020. godini na 140 milijuna kuna (trenutno za 2020. iznos sredstava koji se osigurava za temeljni kapital, udio u kreditima i jamstveni fond Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2020. godini iznosi 60 milijuna kuna).

Nadalje, ovim Zakonom utvrđene su mjere kojima se ograničava korištenje sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, a kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal na način da se proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zabranjuje novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme ako im se sredstva za rashode za zaposlene osiguravaju iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznimno, novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika je dopušteno ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost nadležnog ministra, odnosno ministra uprave i ministra financija. Proračunskim korisnicima na razini razdjela organizacijske klasifikacije utvrđuje obveza da doznačavaju sredstva proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te krajnjim korisnicima isključivo na temelju dospjelih obveza i obveza koje dospijevaju u roku od 30 dana od dana doznake sredstava. Iznimno, ako za to postoji opravdan i obrazložen razlog sredstva se mogu doznačiti i za obveze koje dospijevaju u roku duljem od 30 dana od dana doznake sredstava uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru donošenje 
                                                               
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec. predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec., v.r.