Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br 215, prvo čitanje, predlagatelj Klub zastupnika Socijaldemokrati

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 50. sjednici održanoj 24. veljače 2022. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br 215, prvo čitanje, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika Socijaldemokrata, aktom od 12. studenoga 2021. 
Odbor je o Zakonu raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt.
U uvodnom dijelu predstavnica predlagatelja objasnila je razloge za podnošenje ovog prijedloga Zakona, kojim se predlaže povećanje novčane naknade za puno radno vrijeme zaposlenom ili samozaposlenom roditelju djeteta s težim smetnjama u razvoju, za vrijeme korištenja prava na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, sa 70 % proračunske osnovice i koja sada iznosi 2.328,20 kuna mjesečno,  na 100 % proračunske osnovice mjesečno. Za provedbu predloženog Zakona potrebno je osigurati 132 milijuna kuna u 2022. godini.
    Obrazlažući mišljenje Vlade RH na navedeni akt predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade predložila je da se isti ne prihvati s obzirom na to da za njegovu provedbu nisu planirana dodatna sredstva u Državnom proračunu RH za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. te da je predlagatelj pogrešno naveo poziciju s koje se u državnom proračunu RH osiguravaju sredstva za provedbu prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. Naime, od 2015. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje više nije glava unutar razdjela Ministarstva zdravstva, nego je izvanproračunski korisnik državnog proračuna, a sredstva za provedbu predmetnog prava osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, na razdjelu 037 Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Također je iznijela podatke prema kojima pravo na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju trenutno koristi 5.094 korisnika, dok ih još 6.431 koristi mogućnost rada sa skraćenim radnim vremenom. Kako je naglasila, jedan od primarnih ciljeva u narednom razdoblju je izmijeniti zakonodavstvo u području rodiljnih i roditeljskih potpora, a koje bi se pozitivno odrazile na sve skupine zaposlenih i samozaposlenih korisnika za vrijeme korištenja prava na rodiljne i roditeljske potpore.
    U raspravi pojedini članovi Odbora bili su mišljenja da, iako je pogrešno navedena pozicija na kojoj bi se trebala osigurati sredstva za provedbu ovog prava, predložena izmjena značajno bi doprinijela pozitivnom socijalnom učinku koji bi poboljšao materijalni status korisnika prava na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju. 

Nakon provedene rasprave članovi Odbora proveli su glasovanje. Rezultatom glasovanja (3 „za“, 4 „protiv“ i 1 „suzdržan“) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nije podržao PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, P. Z. 215

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr.med., potpredsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Renata Sabljar-Dračevac, dr. med.