Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbor za gospodarstvo s rasprave o Izvješću o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonskih ovlasti

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 55. sjednici održanoj 24. siječnja 2023.  godine razmotrio Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonskih ovlasti (u daljnjem tekstu: Izvješće), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s člankom 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 149/22) podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 11. siječnja 2023. godine.

Predmetno Izvješće sadrži tri Uredbe: 
1. Uredbu o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 156/22),
2. Uredbu o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije (Narodne novine, broj 156/22),
3. Uredbu o izmjeni Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 156/22).

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio o Uredbi o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije (Narodne novine, broj 156/22) u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske obrazložio je razloge zbog kojih je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije. 
Ovom Uredbom sa zakonskom snagom se osigurava provedba Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije u dijelu koji se odnosi na mjere za primjenu gornje granice tržišnih prihoda  i raspodjele viška prihoda kupcima električne energije.
Sukladno Uredbi određuje se da tržišni prihodi proizvođača ostvareni proizvodnjom električne energije i njenim trgovanjem odnosno posredovanjem na tržištu ne mogu preći gornju granicu cijene od 180 EUR po MWh proizvedene električne energije. 
Mjera se odnosi na sve proizvođače i posrednike na tržištima osim energetskim subjektima kojem su prihodi ograničeni u skladu s uredbom kojom se regulira otklanjanje poremećaja na domaćem tržištu energije je prihod po MWh električne energije predane u mrežu određen sustavom poticanja i koji imaju važeći ugovor o otkupu električne energije sklopljen s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava.
Sredstva prikupljena temeljem ove Uredbe usmjeravaju se za dugoročno rješavanje opskrbe energijom po održivim cijenama, na način da građani samostalno osiguravaju svoju energetsku samodostatnost.
Višak tržišnih prihoda smatra se prihodom državnog proračuna, a kojim raspolaže Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te se namjenjuje za sufinaciranje samoopkrbe kućanstva električnom energijom u iznosu do 50 % ukupnog troška izgradnje fotonaponske elektrane.
Trenutni broj priključenih fotonaponskih elektrana na niskom naponu je 5 258, a plan je temeljem ove Uredbe u sljedećih godinu dana prikupiti sredstva za sufinanciranje novih   20 000 priključenih elektrana ukupne procijenjene snage 360 000 kW.
Opravdani razlozi za stupanje na snagu ove Uredbe od 1. siječnja 2023. godine nalaze se u potrebi za uspostavom hitne  intervencije u području cijena električne energije, a kako bi se ublažili rizici neodrživih cijena za krajnje kupce te spriječio dodatni inflatorni pritisak na industriju i potrošače.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno sa 9 (devet) glasova ”ZA” odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonskih ovlasti

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA 
Žarko Tušek