Odbor za zakonodavstvo

- Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 899- Ispravak Izvješća

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 125. sjednici održanoj 15. rujna  2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 899, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. rujna 2015. 

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 8 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.
 
3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:
 
"„Članak 26. mijenja se i glasi:


“ (1) Novčanom kaznom od 80.000,00 do 200.000,00 kn kaznit će se vjerovnik  iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona:

- ako konverziju kredita denominiranog u CHF u kredit denominiran u EUR i kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR ne provodi  na način da se položaj potrošača s kreditom denominiranim u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u EUR, a položaj potrošača s kreditom denominiranim u kunama s valutnom klauzulom u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR sukladno članku 19.b ovoga Zakona,

- ako na iznos početno odobrene glavnice kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne izračuna iznos glavnice kredita denominiranog u EUR i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u EUR, po tečaju primjenjivom na datum isplate kredita, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, pri čemu se iznosom početno odobrene glavnice smatra iznos koji je zadužen u poslovnim knjigama vjerovnika, a koji iznos može biti veći od isplaćenog iznosa zbog tečajne razlike uslijed kupoprodaje deviza prilikom isplate kredita sukladno članku 19.c stavku 1. točki 1. ovoga Zakona,

- ako umjesto početno ugovorene kamatne stope kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne primjeni kamatnu stopu jednaku kamatnoj stopi (po iznosu, vrsti i razdoblju promjene) koju je  primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR na datum sklapanja ugovora o kreditu sukladno članku 19.c stavku 1. točki 2. ovoga Zakona,

- ako  početno utvrđen otplatni plan kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF uključujući sve njegove izmjene, na temelju kojeg su izračunati obroci odnosno anuiteti u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, ne zamijeni novim otplatnim planom izračunatim u skladu s člankom 19.c. stavkom 1. točkama 1. i 2. ovoga Zakona i na temelju kojeg se izračunavaju novi obroci odnosno anuiteti u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, uzimajući u obzir sve izmjene ugovornih uvjeta koji se odnose na iznos, namjenu i rokove dospijeća glavnice te iznos, vrstu i razdoblje promjene kamatnih stopa i ostale promjene koje su tijekom trajanja ugovora o kreditu uvjetovale izmjenu početno utvrđenog otplatnog plana i obroka odnosno anuiteta sukladno članku 19.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona,

- ako iznose uplaćene radi namirenja početno utvrđenih obroka odnosno anuiteta u CHF i kunama s valutnom klauzulom u CHF (izuzev uplata na ime naplaćenih zateznih kamata, naknada i troškova koji se ne uzimaju u obzir za potrebe izračuna konverzije)  ne pretvori u EUR i u valutnu klauzulu u EUR po tečaju primjenjivom na datum uplate, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je vjerovnik na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR s time da takvi iznosi pretvoreni u EUR i valutnu klauzulu u EUR predstavljaju osnovu za namirenje obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih po novom otplatnom planu u EUR i valutnoj klauzuli u EUR iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, pri čemu se poštuje redoslijed namirenja dospjelih obveza sukladno općim uvjetima vjerovnika, ali ne obračunavaju zatezne kamate sukladno članku 19.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona,

- ako  ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR, na način iz  članka 19.c stavka 1. točke 4. ovoga Zakona koji je veći od ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ne utvrdi kao preplatu sukladno članku 19.c stavku 1. točki 5. ovoga Zakona,

- ako  iznos preplate koji  ne prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. godine prema otplatnom planu  iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,  ne koristi za namirenje budućih obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR koji će dospjeti na način da se kod plaćanja budućeg obroka odnosno anuiteta koji će dospjeti iznos do najviše 50% dospjelog obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR može zatvoriti preplatom, sve dok se preplata u potpunosti ne iskoristi sukladno članku 19.c stavku 1. točki 5. podtočki 1. ovoga Zakona,

- ako iznos preplate koji  prelazi ukupni zbroj  obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. godine prema otplatnom planu iz članka 19.c. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,  ne vrati potrošaču u roku od 60 dana od datuma prihvata konverzije sukladno članku 19.c stavku 1. točki 5. podtočki 2. ovoga Zakona,

- ako ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR na način iz članka 19.c. točke 4. ovoga Zakona koji je manji od ukupnog iznosa obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ne   sklopi sporazum s potrošačem   sukladno članku 19.c stavku 1. točki 6. ovoga Zakona,

- ako ne utvrdi  iznos preostale neotplaćene glavnice u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR na dan 30. rujna 2015. godine, kao razliku novog otplatnog plana utvrđenog sukladno članku 19.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona i uplaćenih iznosa utvrđenih sukladno članku 19.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona, a sukladno članku 19.c stavku 1. točki 7. ovoga Zakona,

- ako ne utvrdi učinak konverzije na način propisan u članku 19.c stavku 1. točki 8. ovoga Zakona,

- ako u propisanom roku ne izradi kalkulator i ne učini ga dostupnim svakom pojedinom potrošaču putem svoje mrežne stranice sukladno članku 19.d stavku 1. ovoga Zakona,

- ako prije objave kalkulatora na mrežnoj stranici ne pribavi mišljenje ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim člankom 19.c ovoga Zakona te mišljenje u propisanom roku ne objavi na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 19.d stavku 3. ovoga Zakona,

- ako potrošaču i/ili osobama od kojih je zahtijevao ili imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze ne dostavi u propisanom roku i na propisan način  izračun konverzije zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu sukladno članku 19.e stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona,

- ako uz poreznu prijavu poreza na dobit za razdoblje u kojem je u poslovnim knjigama evidentiran rashod iz  članka 19.h  stavka 1. ovoga Zakona,  ne dostavi kumulativni sažetak izračuna konverzija iz članka 19.e ovoga Zakona temeljem kojeg je evidentirao rashod u poslovnim knjigama, kao i dokaz iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je rashod porezno tretiran u skladu s odredbama članka 19.h  stavka 1. ovoga Zakona,

- ako uz poreznu prijavu poreza na dohodak, ukoliko vjerovnik podliježe oporezivanju porezom na dohodak, za razdoblje u kojem je u poslovnim knjigama evidentiran rashod iz  članka 19.h  stavka 1. ovoga Zakona, ne dostavi kumulativni sažetak izračuna konverzija iz članka 19.e ovoga Zakona temeljem kojeg je evidentirao rashod u poslovnim knjigama, kao i dokaz iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je rashod porezno tretiran u skladu s odredbama članka 19.h  stavka 1. ovoga Zakona,

- ako Ministarstvu financija u propisanom roku ne dostavi izvješće o rezultatima provedbe konverzije kredita sukladno članku 19.i ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 80.000,00 do 200.000,00 kn kaznit će vjerovnik pravna osoba iz članka 19.a stavka 5. ovoga Zakona:

- ako konverziju kredita denominiranog u CHF u kredit denominiran u EUR i kredita denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF u kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR ne provodi  na način da se položaj potrošača s kreditom denominiranim u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u EUR, a položaj potrošača s kreditom denominiranim u kunama s valutnom klauzulom u CHF izjednači s položajem u kojem bi bio da je koristio kredit denominiran u kunama s valutnom klauzulom u EUR sukladno članku 19.b ovoga Zakona,

- ako na iznos početno odobrene glavnice kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne izračuna iznos glavnice kredita denominiranog u EUR i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u EUR, po tečaju primjenjivom na datum isplate kredita, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, pri čemu se iznosom početno odobrene glavnice smatra iznos koji je zadužen u poslovnim knjigama vjerovnika, a koji iznos može biti veći od isplaćenog iznosa zbog tečajne razlike uslijed kupoprodaje deviza prilikom isplate kredita sukladno članku 19.c stavku 1. točki 1. ovoga Zakona,

- ako umjesto početno ugovorene kamatne stope kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF ne primjeni kamatnu stopu jednaku kamatnoj stopi (po iznosu, vrsti i razdoblju promjene) koju je  primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR na datum sklapanja ugovora o kreditu sukladno članku 19.c stavku 1. točki 2. ovoga Zakona,

- ako  početno utvrđen otplatni plan kredita denominiranog u CHF i denominiranog u kunama s valutnom klauzulom u CHF uključujući sve njegove izmjene, na temelju kojeg su izračunati obroci odnosno anuiteti u CHF i u kunama s valutnom klauzulom u CHF, ne zamijeni novim otplatnim planom izračunatim u skladu s člankom 19.c. stavkom 1. točkama 1. i 2. ovoga Zakona i na temelju kojeg se izračunavaju novi obroci odnosno anuiteti u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR, uzimajući u obzir sve izmjene ugovornih uvjeta koji se odnose na iznos, namjenu i rokove dospijeća glavnice te iznos, vrstu i razdoblje promjene kamatnih stopa i ostale promjene koje su tijekom trajanja ugovora o kreditu uvjetovale izmjenu početno utvrđenog otplatnog plana i obroka odnosno anuiteta sukladno članku 19.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona,

- ako iznose uplaćene radi namirenja početno utvrđenih obroka odnosno anuiteta u CHF i kunama s valutnom klauzulom u CHF (izuzev uplata na ime naplaćenih zateznih kamata, naknada i troškova koji se ne uzimaju u obzir za potrebe izračuna konverzije)  ne pretvori u EUR i u valutnu klauzulu u EUR po tečaju primjenjivom na datum uplate, a koji tečaj je jednak tečaju one vrste koji je vjerovnik na taj datum primjenjivao na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominirane u kunama s valutnom klauzulom u EUR s time da takvi iznosi pretvoreni u EUR i valutnu klauzulu u EUR predstavljaju osnovu za namirenje obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih po novom otplatnom planu u EUR i valutnoj klauzuli u EUR iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, pri čemu se poštuje redoslijed namirenja dospjelih obveza sukladno općim uvjetima vjerovnika, ali ne obračunavaju zatezne kamate sukladno članku 19.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona,

- ako  ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR, na način iz  članka 19.c stavka 1. točke 4. ovoga Zakona koji je veći od ukupnog iznosa obroka ili anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ne utvrdi kao preplatu sukladno članku 19.c stavku 1. točki 5. ovoga Zakona,

- ako  iznos preplate koji  ne prelazi ukupni zbroj obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. godine
prema otplatnom planu  iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,  ne koristi za namirenje budućih obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR koji će dospjeti na način da se kod plaćanja budućeg obroka odnosno anuiteta koji će dospjeti iznos do najviše 50% dospjelog obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR može zatvoriti preplatom, sve dok se preplata u potpunosti ne iskoristi sukladno članku 19.c stavku 1. točki 5. podtočki 1. ovoga Zakona,

- ako iznos preplate koji  prelazi ukupni zbroj  obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR preostalih na dan 30. rujna 2015. godine prema otplatnom planu iz članka 19.c. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,  ne vrati potrošaču u roku od 60 dana od datuma prihvata konverzije sukladno članku 19.c stavku 1. točki 5. podtočki 2. ovoga Zakona,

- ako ukupni uplaćeni iznos utvrđen u EUR i valutnoj klauzuli u EUR na način iz članka 19.c. točke 4. ovoga Zakona koji je manji od ukupnog iznosa obroka odnosno anuiteta u EUR i valutnoj klauzuli u EUR utvrđenih na način iz članka 19.c stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, ne   sklopi sporazum s potrošačem   sukladno članku 19.c stavku 1. točki 6. ovoga Zakona,

- ako ne utvrdi  iznos preostale neotplaćene glavnice u EUR i kunama s valutnom klauzulom u EUR na dan 30. rujna 2015. godine, kao razliku novog otplatnog plana utvrđenog sukladno članku 19.c stavku 1. točki 3. ovoga Zakona i uplaćenih iznosa utvrđenih sukladno članku 19.c stavku 1. točki 4. ovoga Zakona, a sukladno članku 19.c stavku 1. točki 7. ovoga Zakona,

- ako ne utvrdi učinak konverzije na način propisan u članku 19.c stavku 1. točki 8. ovoga Zakona,

- ako u propisanom roku ne izradi kalkulator i ne učini ga dostupnim svakom pojedinom potrošaču putem svoje mrežne stranice sukladno članku 19.d stavku 1. ovoga Zakona,

- ako prije objave kalkulatora na mrežnoj stranici ne pribavi mišljenje ovlaštenog revizora ili sudskog vještaka da je kalkulator izrađen u skladu s načinom izračuna propisanim člankom 19.c ovoga Zakona te mišljenje u propisanom roku ne objavi na svojim mrežnim stranicama sukladno članku 19.d stavku 3. ovoga Zakona,

- ako potrošaču i/ili osobama od kojih je zahtijevao ili imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze ne dostavi u propisanom roku i na propisan način  izračun konverzije zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu sukladno članku 19.e stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona,

- ako Ministarstvu financija u propisanom roku ne dostavi izvješće o rezultatima provedbe konverzije kredita sukladno članku 19.i ovoga Zakona.

(4) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i vjerovnik fizička osoba iz članka 19.a stavka 5. ovoga Zakona

(5) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba u vjerovniku iz članka 19.a. stavka 5. ovoga Zakona.”"

Obrazloženje:

Budući se dodanim člancima 19.a. do 19.i. utvrđuju novi odnosi s određenim pravima i obvezama nužno je dopuniti i prekršajne odredbe za slučaj da dođe do prekršajnih radnji te predvidjeti i novčane kazne za njihovo počinjenje, kako to nije učinjeno ovim amandmanom se na razvidan način utvrđuju prekršajne radnje i utvrđuje visina novčane kazne u predloženom rasponu, sve iz razloga da se osigura provedivost ovoga Zakona u cijelosti.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović

 

Ispravak Izvješća o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 899

U Izvješću o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 899, potkrala se greška te se ovim putem ispravlja i to na način da u prvom amandmanu (na članak 2.) riječi: „Članak 26. mijenja se i“ zamjenjuju riječima: „Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji“.

                 

        PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Ingrid Antičević Marinović