Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o osiguranju depozita, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 873

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 122. sjednici održanoj 7. srpnja 2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o osiguranju depozita, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 873, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. srpnja 2015. 

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 6 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku, kao ni prijedlogu da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 3.

U članku 3. uvodna rečenica mijenja se i glasi:
„U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:“.

Obrazloženje:

Pravno, smisleno i nomotehnički dorađuje se izričaj.

II. Na članak 27.

U članku 27. stavku 1. riječi: „stavka 10.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 11.“.

Obrazloženje:

Otklanja se pogreška, jer se ovlast za donošenje pravilnika nalazi u odredbi stavka 11. članka 20. ovoga Zakona.

III. Na članak 31.

U članku 31. riječi: „prestaje važiti Zakon“ zamjenjuju se riječima: „prestaju važiti sve odredbe Zakona“.

Obrazloženje:

Nije pravno dopustivo da prestane važiti određeni zakon, a da na snazi ostane važiti samo jedan članak, te se u tom smislu uređuje izričaj.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

        PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Ingrid Antičević Marinović