Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 766

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 99. sjednici održanoj 2. prosinca 2014. i na nastavku 99. sjednice održanom 3. prosinca 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 766, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. studenoga 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 6 glasova "za" i 1 glas "suzdržan" podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 1.

U članku 1. u dodanom članku 2.a u stavku 1. točki 1. i 2. riječi: "većinu suvlasničkih dijelova" zamjenjuju se riječima: "natpolovični većinski suvlasnički dio".

Obrazloženje:

Namjera predlagatelja očito je utvrditi da se radi o natpolovičnom većinskom suvlasničkom dijelu, dakle da je nekretnina u njihovom većinskom vlasništvu, te se tako uređuje tekst budući da predloženi izričaj ne mora značiti da većina suvlasničkih dijelova čini natpolovičnu većinu.

II. Na članak 5.

U članku 5. stavku 5. riječ: "novi" ispred riječi: "stavak 7." briše se.

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

III. Na članak 12.

U članku 12. iza riječi: "započeti" dodaju se riječi: "a ne dovršeni".

Obrazloženje:

Očito je namjera predlagatelja da se ovaj Zakon primjenjuje na nedovršene postupke.


4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Ingrid Antičević Marinović