Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 106. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023. godine.    

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“)  podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba. 

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac