Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 74

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 7. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 74 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. svibnja 2008. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.
Predstavnik predlagatelja uvodno je obrazložio Prijedlog zakona. Republika Hrvatska dosad nije imala cjeloviti zakon koji bi na jedinstven način uređivao problematiku suzbijanja diskriminacije. Antidiskriminacijske odredbe sadržane su u pojedinim propisima.

Ovim se prijedlogom zakona zakonodavstvo RH na području diskriminacije usklađuje s direktivama Europske unije.

Temeljna intencija ovog prijedloga zakona je suzbijanje diskriminacije u čitavom nizu društvenih područja u kojima se ona pojavljuje uključujući i višestruku diskriminaciju.

Kao krovno neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije određuje se Ured pučkog pravobranitelja dok će svaki od tri specijalizirana pravobranitelja u RH (pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, pravobranitelj/ica za djecu te pravobranitelj/ica za osobe s invaliditetom) postupati po odredbama Zakona koje se odnose na njihovu nadležnost.

Kako Zakon ne bi bio samo deklaratoran, u njemu su vrlo detaljno razrađene postupovne odredbe u svrhu sudske zaštite žrtava diskriminacije.
U raspravi koja je uslijedila pravobraniteljica za djecu predložila je da se, zbog ujednačavanja budućeg postupanja svih pravobranitelja, predvidi donošenje odgovarajućeg pravilnika. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazala je na potrebu da se na postupanje po predloženom zakonu obvežu i pravne osobe s javnim ovlastima na koje bi se trebale odnositi i prekršajne odredbe u zakonu. Na taj prijedlog predstavnik predlagatelja nije imao primjedbe.

U raspravu se uključila i predstavnica Centra za mirovne studije, čije su neke primjedbe već prihvaćene u Prijedlogu zakona. Prijedlog da se termin spolnog uznemiravanja zamijeni terminom seksualnog uznemiravanja nije prihvaćen, zbog ujednačavanja terminologije koja se već koristi u postojećim zakonima.

S prijedlogom da se sva tijela obvežu na vođenje evidencije prema spolu u svim slučajevima diskriminacije, bez obzira na osnovu diskriminacije, složio se i predstavnik predlagatelja.

U nastavku rasprave predloženo je da se u dogledno vrijeme o važnoj temi borbe protiv diskriminacije organizira tematska sjednica Odbora.

Članovi/ce Odbora jednoglasno su odlučili podnijeti sljedeće amandmane na Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona:

Amandman 1.
U čl. 8. st. 1., iza riječi: "tijela s javnim ovlastima," dodati riječi:
"pravne osobe s javnim ovlastima".

Obrazloženje:
Na taj bi se način na postupanje po predloženom zakonu obvezalo i pravne osobe s javnim ovlastima (koje su navedene u odredbama čl. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Amandman 2.
U čl. 25. st. 2. , iza riječi: "državnom tijelu" staviti zarez i dodati riječi:
"tijelu s javnim ovlastima, pravnoj osobi s javnim ovlastima".

Amandman 3.
U čl. 26. st. 2. , iza riječi: "državnom tijelu" staviti zarez i dodati riječi:
"tijelu s javnim ovlastima, pravnoj osobi s javnim ovlastima".

Amandman 4.
U čl. 28. st. 4. , iza riječi: "državnom tijelu" staviti zarez i dodati riječi:
"tijelu s javnim ovlastima, pravnoj osobi s javnim ovlastima".

Obrazloženje amandmana 2.-4.
U prekršajnim odredbama nisu predviđene kazne za odgovornu osobu u tijelu s javnim ovlastima, a kako se ovaj Zakon primjenjuje na postupanje svih, odnosno i na postupanje tijela s javnim ovlastima (čl. 8. st. 1.) tako bi trebalo predvidjeti kazne i za prekršaje odgovorne osobe u tijelu s javnim ovlastima, odnosno, ukoliko se prošire odredbe čl. 8. st. 1. i na pravne osobe s javnim ovlastima, iste kazne za prekršaje trebalo bi predvidjeti za odgovorne osobe i u tom slučaju.

Amandman 5.
U čl. 14. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Sve evidencije o slučajevima diskriminacije po bilo kojoj osnovi vode se iskazane po spolu.“

Obrazloženje:
Prema članku 17. Zakona o ravnopravnosti spolova - Svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima, javnim službama i ustanovama, moraju biti iskazani po spolu.

Članovi/ce Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese

Zakon o suzbijanju diskriminacije

s navedenim amandmanima Odbora.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Gordanu Sobol, predsjednicu Odbora.


Predsjednica Odbora

Gordana Sobol