Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 16. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine razmotrio je  Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 5. ožujka 2014. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u dijelu Izmjena i dopuna Proračuna kojim se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vojnih i civilnih invalida, veterana rata te bivših političkih zatvorenika.

Prijedlogom izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014. godinu planirani se prihodi povećavaju za 3,9 milijardi kuna, planirani rashodi povećavaju se za 523 milijuna kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 420 milijuna kuna što znači da je planirani deficit proračuna smanjen za 3,87 milijardi kuna odnosno s 17,4 na 13,5 milijardi kuna.

U glavi Ministarstva branitelja planirana sredstva smanjuju se za 15,6 milijuna kuna ili 1,6% i to na pozicijama jednokratnih prava za 2 mil. kuna, ortopedska i druga medicinska pomagala za 0,5 mil. kuna, zapošljavanje hrvatskih branitelja za 3 mil. kuna, udruge branitelja za 1 mil. kuna, izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda za izvršavanje trajnih prava za 5,9 mil. kuna, te za ekshumaciju, identifikaciju i sahranu žrtava iz Domovinskog rata za 0,95 mil. kuna. Sredstva namjenjena isplati mirovina hrvatskim braniteljima planirana na poziciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje povećana su za 7 mil. kuna. Izvršena je i preraspodjela sredstava sa pozicije Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar na poziciju Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovar u iznosu od 2,2 milijuna kuna. Ostala sredstva namjenjena isplati prava branitelja i ostalih kategorija osoba iz djelokruga Odbora uglavnom su ostala nepromijenjena.

U raspravi članova Odbora naglašeno je da se sredstva namjenjena ostvarivanju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nebi trebala smanjivati, već bi uštede u proračunu trebale biti planirane na drugim pozicijama. Skrenuta je pozornost na činjenicu da je iznos sredstava namjenjen isplati mirovina hrvatskim braniteljima povećan bez obzira na nedavno drugo smanjenje mirovina ostvarenih po posebnim propisima (mirovine veće od 5.000 kuna smanjene su 10%), na prirodni odljev populacije ( prošle je godine umrlo preko 460 HRVI-a iz Domovinskog rata) te na sredstva planirana za besplatne udžbenike gdje se, u glavi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ne vidi jesu li ona predviđena i za studente. Također treba ubrzati postupke za dobivanje zajamčene minimalne naknade znajući da su branitelji koji su ostvarivali pravo na opskrbninu slabog i nezavidnog materijalnog i financijskog stanja. Izraženo je mišljenje da je u okviru Ministarstva branitelja došlo do realnijeg planiranja, boljeg promišljanja te da na braniteljima nesmije biti uštede.

Nakon provedene  rasprave Odbor je večinom glasova ( 6 glasova za i 4 glasa protiv ) donio sljedeći

z a k lj u č a k

Predlaže se Hrvatskom saboru donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

te sljedećih odluka:
- odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije plana za 2015. i 2016. godinu,
- odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcije plana za 2015. i 2016. godinu,

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

        PREDSJEDNIK ODBORA
         Josip Đakić