Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 815

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 56. sjednici održanoj  25. ožujka 2015. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o  uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br.815, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2015. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se u području rada državnih i javnih službi primjenjuju kolektivni ugovori i sporazumi koji su zaključeni u vrijeme gospodarskog rasta.

Razlog za donošenje ovoga zakona je potreba za fiskalnom održivosti sustava državnih i javnih službi, odnosno ostvarivanje potrebnih ušteda u državnom proračunu Republike Hrvatske, nastala u okruženju nepovoljnih gospodarskih kretanja, odnosno izmijenjenih gospodarskih okolnosti u odnosu na one koje su zabilježene u vrijeme ugovaranja takvih materijalnih prava zaposlenih u državnim i javnim službama. Naime, 10.12.2013. godine Europska komisija donijela zaključak o postojanju prekomjernog proračunskog manjka u Republici Hrvatskoj, a potom je 28. siječnja 2014. godine Vijeće europske unije usvojilo Preporuke i pozvalo Republiku Hrvatsku da riješi stanje prekomjernog proračunskog manjka do 2016. godine provedbom strukturnih mjera.

Budući da su rashodi za zaposlene u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu, za koje se sredstva osiguravaju iz izvora financiranja opći prihodi i primici, doprinosi za obvezna osiguranja te namjenski primici od zaduživanja, planirani u iznosu od 21,1 milijarde kuna, a što je za 250 milijuna kuna manje u odnosu na 2014. godinu, potrebno je uskratiti pojedina materijalna prava zaposlenima u javnim službama u 2015. godini.

Predlagatelj je pojasnio kako se u ovom trenutku na području rada državnih i javnih službi primjenjuje niz kolektivnih ugovora, odnosno sporazuma i drugih ugovora, koji su zaključivani u vrijeme boljeg gospodarskog stanja, rasta plaća i drugih materijalnih prava, a koje u vrijeme recesije i nužnih mjera štednje, više nije moguće u potpunosti poštivati.

Zbog održavanja fiskalne održivosti sustava javnih službi, te činjenice da se odgovarajuće uštede po osnovi pojedinih materijalnih prava ne mogu provesti kroz izmjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, jer svim sindikatima koji djeluju u području javnih službi nije prihvatljivo sklapanje izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora, što je preduvjet za stupanje na snagu i važenje tako prihvaćenih izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, zaposlenima u javnim službama nužno je u 2015. godini uskratiti isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane (božićnice) i regresa za korištenje godišnjeg odmora.

Nadalje, institut plaća i druga ugovorena materijalna prava te druga prava iz rada i nadalje su na snazi, u primjeni i u isplati, te je o njima i nadalje otvorena puna sloboda kolektivnog pregovaranja i mijenjanja, odnosno zaključivanja kolektivnih ugovora.

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova ( 6 za i 3 protiv) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da  donese   

Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Silvana Hrelju.

 

         Predsjednik Odbora

         Silvano Hrelja