Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

Izvješće Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Odbor  za  prostorno  uređenje  i  graditeljstvo  Hrvatskoga  sabora,  raspravio je na  30. sjednici  održanoj 12. ožujka 2014. godine Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. ožujka 2014.godine. 

Sukladno odredbi članka 93. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je raspravu o predloženom zakonu proveo kao matično radno tijelo

U uvodnom izlaganju predstavnika predlagatelja, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i privremenog ravnatelja Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj rečeno je da je Prostornim planom područja posebnih obilježja Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ obuhvaćeno područje unutar zakonom utvrđenih granica Parka ukupne površine 26.600 hektara, odnosno 297 km2 GIS premjerom.

Naglašeno je da Plan obuhvaća područje Ličko-senjske  i Karlovačke županije,  veći dio smješten u Ličko-senjskoj županiji, a manji u Karlovačkoj.  Plan obuhvaća 20 samostalnih naselja, te je iznijet podatak da je na prostoru obuhvata živjela 1.411 osoba (po popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine), te prosječna gustoća naseljenosti iznosi 4,75 st/km², s tendencijom daljnjeg pada. Prema ovome planu turistički koncept podređen je zaštiti prirodnih vrijednosti, bez gradnje novih turističkih kapaciteta, ali je njihov smještaj predviđen za prostore izvan granica Parka. Radi unapređenja turističke funkcije Parka i što bolje usklađenosti s njegovom znanstveno-obrazovnom ulogom na principima održivog razvoja, ozbiljno se pristupa unapređenju prezentacije, promocije i oblikovanju sustava posjećivanja Parka.

Istaknuto je da se uspostavlja nova prometna organizacija s ulaznom zonom i parkirališnim mjestom, premješta se tranzitni promet na obilaznicu koja bi vodila istočnim rubom Parka, te se centralni prostor jezera  oslobađa prometnog opterećenja.

U raspravi koja je uslijedila pohvaljen je tekst Prijedloga odluke o donošenju plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, ali je primijećeno da je rad na izradi vremenski predugo trajao. 
 
Iznesena je primjedba da se u tekstualnom dijelu Plana ne ističu kriteriji (VII) proglašenja ovog područja Svjetskom prirodnom i kulturnom baštinom, prema kojima je to „područje iznimne prirodne ljepote i estetskog značenja“, te bi s obzirom na način primjene Konvencije o zaštiti prirodne i svjetske kulturne baštine bilo potrebno odredbama ovoga Plana, osigurati očuvanje vrijednosti prostora prema navedenom kriteriju.

U raspravi su iznesene primjedbe sadržajne (ugraditi da je područje Plana  uvršteno i na listu Svjetske prirodne i kulture baštine, kao što je to izvršeno u planu upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička jezera iz 2007. godine i voditi računa o pašnjacima koji su u neposrednoj blizini zona stroge zaštite Nacionalnog parka prirode Plitvička jezera) i  nomotehničke prirode koji su upućeni predlagatelju. 

Nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (8 „za“ i 1 „suzdržan“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH
OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Zdravka Ronka, predsjednika Odbora.
 

PREDSJEDNIK ODBORA

 Zdravko Ronko