Odbor za pravosuđe

Izvješće Odbora za pravosuđe o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, prvo čitanje, P.Z. br. 690

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 52. sjednici održanoj 23. rujna 2014. razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. srpnja 2014. godine. 
 
Odbor je Prijedlog zakona sukladno članku 81. Poslovnika raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela.
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja ministar pravosuđa istaknuo je da važeće odredbe Zakona ograničavaju prava na žalbu protiv presuda upravnog suda, čime se dovode u pitanje prava građana na učinkovitu sudsku zaštitu u upravnom sporu. Prijedlogom se omogućava žalbenom sudu ostvarenje propisane funkcije, osim toga preciziraju se odredbe o mjesnoj nadležnosti, prekidu postupka, izuzeću, rukovođenju raspravom, objavi presude i odlučivanja u upravnom sporu i postupku ocjene zakonitosti općih akata.

U raspravi su članovi Odbora jednoglasno podržali predložene izmjene i dopune Zakona.
Istaknuto je da je provedena reforma upravnog sudovanja rezultirala prerastanjem upravnih sudova u sudove pune jurisdikcije, što je bio i zahtjev  Europske komisije u vremenu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji  za područje 23. Pravosuđe i temeljna ljudska prava.

Članovi Odbora suglasni su da je potrebno temeljito praćenje provedbe Zakona o upravnim sporovima.
Radi učinkovite sudske zaštite i usklađenja sudske prakse Odbor podržava ukidanje ograničenja na žalbu protiv presuda upravnog suda. Istovremeno radi efikasnosti i učinkovitosti postupka predlaže da se pojedina rješenja sadržana u Zakonu o parničnom postupku na adekvatan način primijene i u upravnom sporu.
Odbor predlaže da se preispitaju odredbe o troškovima upravnog spora.
Predlaže se preispitati članak 28. radi retroaktivne primjene odredbe. 

  
Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno  je sa  (9) glasova „za“  odlučio  predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora, gospodina Josipa Kregara.

PREDSJEDNIK ODBORA
Prof.dr.sc. Josip Kregar