Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o: a) Izvješću o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2019. godini; b) Izvješću o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2020. godini

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 37.  sjednici, održanoj 9. ožujka 2022. godine, Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2019. godini i Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2020. godini, koja je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, aktima od 7. listopada 2021. i 19. srpnja 2021. godine. 

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predloženim točkama dnevnog reda provedena je objedinjena rasprava.

U raspravi Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/21-12/86, Urbroj: 50301-04/04-22-5) upućenog Hrvatskom saboru aktom od 5. siječnja 2022. godine i pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/21-12/73, Urbroj: 50301-04/12-22-7) upućenog Hrvatskom saboru aktom od 5. siječnja 2022. godine. 

Uvodno obrazloženje podnio je glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Dario Vretenar.

Na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti                („Narodne novine“ br.: 34/91., 43/96., 150/02. i 65/09.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predsjedniku Hrvatskoga sabora uputila je Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knjigu 123 sa cjelovitim izvješćem o radu Hrvatske akademije u 2019. godini, sažetak navedenog izvješća, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2019., te CD sa prethodno navedenim dokumentima, kao i Izjavu HAZU o obnovi Zagreba nakon potresa 22. ožujka 2020. i časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Glasnik HAZU br. 11.

Podnositelj Izvješća istaknuo je kako je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tijekom 2019. godine bila uspješna na svim područjima: u znanstvenome i umjetničkome radu, u radu svojih razreda, zavoda i znanstvenoistraživačkih jedinica te znanstvenih vijeća, muzejsko-galerijskih jedinica, kabineta, jedinica u sastavu stručnih službi, odbora i drugih tijela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim na zasjedanjima Akademije, u radu Uprave, Predsjedništva i njegovih odbora te u nakladničkoj djelatnosti. 

Akademija je u 2019. godini djelovala u 9 razreda, 27 znanstvenoistraživačkih jedinica i 7 muzejsko-galerijskih jedinica, odnosno 19 znanstvenih vijeća, 26 odbora, u Knjižnici i Arhivu Hrvatske akademije te u Arboretumu u Trstenom. 

Tijekom 2019. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održano je 419 događanja. Od toga je održano: 93 znanstvena skupa, simpozija, savjetovanja i okrugla stola, 71 predstavljanja knjiga, prezentacija programa, konferencija za novinare i projekcija filmova, 54 predavanja, 34 izložbe u Akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama, 25 posjeta delegacija i događanja iz područja međuinstitucijske i međunarodne suradnje, 21 svečana sjednica, dodjela nagrada i koncert, 13 skupštinskih zasjedanja te 13 komemoracija u čast preminulim članovima. U sklopu manifestacije Dana otvorenih vrata u 35 Akademijinih jedinica u Zagrebu i u još 13 gradova održano je 95 različitih događanja – predavanja, izložaba, predstavljanja knjiga, stručnih vodstava, prezentacija, radionica, projekcija filmova i koncerata.   

Dana 1. siječnja 2019. započeo je mandat Uprave i Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za razdoblje 2019.-2022.  Novi predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je akademik Velimir Neidhardt, a potpredsjednici akademik Davor Miličić i akademik Frano Parać. 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2019. godini održalo je devet redovitih sjednica na kojima je donijelo brojne odluke, zaključke, potvrde i mišljenja. Svih devet Akademijinih razreda tijekom 2019. godine održalo je intenzitet svojih aktivnosti – kako znanstvenoistraživačke tako i nakladničke.

Tijekom 2019. godine Akademija je, kao i ranijih godina, aktivno sudjelovala u svim oblicima međunarodne suradnje, a posebice u radu međunarodnih znanstvenih - All European Academies (ALLEA), Savjetodavno vijeće europskih akademija znanosti - European Academies Science Advisory Council (EASAC), Euromediteranska akademska mreža - Euro Mediterranean Academic Network (EMAN), Inter-Academy Panel (IAP), Međunarodna unija akademika – Union Académique Internationale (UAI), InterAcademy Medical Panel (IAMP), Europska znanstvena zaklada – European Science Foundation (ESF) i mreže HERA (Humanities in the European Research Area).  

Muzejsko-galerijske jedinice Akademije (Gliptoteka, Kabinet grafike, Hrvatski muzej arhitekture, Strossmayerova galerija starih majstora) održale su tijekom 2019. godine brojne izložbe. Tijekom godine aktivno je djelovao Kabinet za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti, a s radom je nastavio i Hrvatski muzej medicine i farmacije.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i članovi izvan Akademije u 2019. godini ukupno su objavili 228 publikacija. 

Na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti                („Narodne novine“ br.: 34/91., 43/96., 150/02. i 65/09.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predsjedniku Hrvatskoga sabora uputila je Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knjigu 124 sa cjelovitim izvješćem o radu Hrvatske akademije u 2019. godini, sažetak navedenog izvješća, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu, Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2020., te CD sa prethodno navedenim dokumentima.

Podnositelj Izvješća istaknuo je kako je djelovanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2020. godini bilo u najvećoj mjeri uvjetovano pandemijom bolesti COVID-19 i posljedicama dva razorna potresa, 22. ožujka u Zagrebu i 29. prosinca u okolici Petrinje, koji su nanijeli goleme štete na širem zagrebačkom području, među kojima i u samom gradu Zagrebu. Potresi su nanijeli velike štete na palači HAZU i na još desetak Akademijinih zgrada u Zagrebu i nametnuli brigu o zaštiti oštećenih zgrada, zbrinjavanju vrijednog inventara, preseljenju pojedinih Akademijinih jedinica iz teško stradalih prostora u sigurnije okruženje, nalaženju financijske pomoći, prijavi šteta te pripremnim radovima za opsežnu obnovu. Osnovan je poseban Odbor za obnovu zgrada HAZU i napravljena su tri detaljna programa za potrebe obnove Akademijinih zgrada koji će biti polazišta za izradu konačnog programa obnove i projektnih zadataka za sve zgrade u 2021. U 2020. je sanirano što je bilo moguće te se nastavio rad u potresom oštećenom prostoru. 

Također, epidemiološke mjere onemogućile su u dobrom dijelu 2020. održavanje javnih skupova, pa ih je Akademija morala organizirati u virtualnoj sferi, uz pomoć internetskih komunikacijskih platformi. I dio izložbi Akademijinih muzejsko-galerijskih jedinica organiziran je virtualno. Elektroničkim putem održavane su sjednice Akademijinih tijela, a godišnja skupština i skupština za izbor novih članova HAZU prvi put u povijesti održane se dopisnim, odnosno elektroničkim putem.    

 Akademija je u 2020. godini djelovala u 9 razreda, 28 znanstvenoistraživačkih jedinica i 7 muzejsko-galerijskih jedinica, odnosno 19 znanstvenih vijeća, 26 odbora, u Knjižnici i Arhivu Hrvatske akademije te u Arboretumu u Trstenom. 

Zbog nepovoljnih okolnosti, broj javnih događanja u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije u 2020. godini bio je za oko tri četvrtine manji nego u 2019., pa je održano 109 događanja, od toga 42 znanstvena skupa, kongresa, simpozija i okrugla stola, 17 predstavljanja knjiga, manifestacija i konferencija za novinare, 7 predavanja, 13 izložbi, 14 posjeta, 7 svečanosti i dodjela nagrada, 2 koncerta, 2 skupštine i 5 komemoracija uvaženim preminulim članovima Akademije. Zbog pandemije i posljedica potresa nije održan tradicionalni Dan otvorenih vrata HAZU.  

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2020. godini održalo je devet redovitih sjednica na kojima je donijelo brojne odluke, zaključke, potvrde i mišljenja. 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i članovi izvan Akademije u 2020. godini ukupno su objavili 212 publikacija. 

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi kojima je Hrvatska akademija raspolagala iznose 81.091.868,76 kuna, od čega se na ostvarene tekuće prihode odnosi iznos od 74.544.069,31 kune, a na ime viška prihoda iz prethodne godine prenesen je iznos od 6.547.799,45 kuna, što u odnosu na utvrđeni tekući plan čini indeks izvršenja od 100,65%.  Rashodi izvještajnog razdoblja izvršeni su u ukupnom iznosu od 73.509.929,51 kune s indeksom izvršenja u odnosu na utvrđeni plan od 91,24%.


U raspravi istaknuta je važnost imenovanja članova Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Također, tema rasprave bila je problematika obnove nekretnina u vlasništvu HAZU-a. 

Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova (9 „za“ i 1 „suzdržan“) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2019. GODINI.


Nakon provedene rasprave Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu većinom glasova (9 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ ) odlučio je predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg z a k lj u č k a

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2020. GODINI.
                                                                                     
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković