Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Prijedlogu zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, prvo čitanje, P.Z. br. 274

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 39. sjednici, održanoj 12. svibnja 2022. godine, Prijedlog zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. travnja 2022. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je imajući u vidu razvoj suvremene kulture, umjetnosti, kulturnih i kreativnih industrija, a s ciljem postizanja cjelovitog uređenja područja financiranja javnih potreba u kulturi, potrebno predmetnu materiju urediti kroz jedinstveni akt koji bi obuhvaćao sve aspekte javnih potreba u kulturi. Stoga će se donošenjem predmetnog Zakona definirat i obuhvat javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, uskladit će se postupak dodjele sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi na razini Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako, postići će se transparentnost u korištenju sredstava i kontrola trošenja sredstava, uz to onemogućit će se dvostruko financiranje istih programa i projekata iz državnih te lokalnih i područnih (regionalnih) proračuna te će se uvesti obveza financijskog izvještavanja koje će obuhvatiti popis svih prihoda te izravnih i neizravnih troškova koji su nastali tijekom i u svrhu provedbe programa i projekta. Donošenje zakona omogućit će višegodišnje financiranje programa i projekata čime će se postići kontinuitet u višegodišnjem planiranju sredstava namijenjenih financiranju razvojnih (kapitalnih) projekata. 

U raspravi većina članova Odbora podržala je donošenje Prijedloga zakona ocijenivši kako će njegova implentacija unaprijediti razvoj suvremene kulture i umjetnosti na području Republike Hrvatske. Posebno su pohvaljena rješenja kojim se uređuje obuhvat i definicija javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, člankom 4. i 5. Prijedloga. Jednako tako, pohvaljena su rješenja članka 11. Prijedloga kojima se definiraju sredstva za rad ustanova u kulturi koja osigurava osnivač.

S ciljem unaprjeđenja zakonskih rješenja u raspravi je istaknut prijedlog dopune članka 6. Prijedloga na način da se financiranje javnih potreba u kulturi osigurava u okviru programa Europske unije. Također, tema rasprave bila je potreba poboljšanja materijalnih prava zaposlenika u kulturi, zatim definiranje kulturnih vijeća u kreiranju kulturnih politika, kao i preciznije uređenje članka 21. Prijedloga.

Nakon rasprave Odbor je većinom glasova (7 za, 2 suzdržana i 1 protiv) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka:

Prihvaća se Prijedlog zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba  u kulturi.
Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA 
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković