Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora na 33. sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. studenoga 2014. godine.

Uz Prijedlog odluke Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Odluku o prethodnoj suglasnosti Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu, kao matično radno tijelo.

Predstavnica predlagatelja u uvodnom obrazloženju je naglasila da je pomorska vojna operacija ATALANTA započela u prosincu 2008. godine, radi borbi protiv piratstva, te da  pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u istoj sudjeluju od travnja 2009. godine. Republika Hrvatska intenzivno radi na upućivanju svog prvog AVPD - autonomnog tima za zaštitu brodova od pirata, na trgovački brod „MSM Douro“ pod zastavom Republike Cipar i to krajem 2014. ili početkom 2015. godine. S obzirom da će mandat operacije biti produljen do prosinca 2016. te da bi se Republika Hrvatska eventualno mogla angažirati s AVPD timom u operaciji i u 2016. godini, predloženom odlukom zadržala bi se brojčana veličina pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske od 25 pripadnika, uz mogućnost rotacije i u 2016. godini

Odbor je bez rasprave, jednoglasno (8 glasova „za“) odlučio Hrvatskome saboru predložiti da donese:

 Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u  operaciji potpore miru „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Tomislava Ivića, prof.


 PREDSJEDNIK ODBORA
         
 Tomislav Ivić, prof.