Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravuo o Prijedlogu zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, P.Z. br. 274

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. godine, raspravio je Prijedlogu zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, P.Z. br. 274, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. travnja 2022. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano  radno tijelo. 

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je iznijela da se Prijedlogom zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  spajaju tri zakona u jedan čime će se stvoriti pravni okvir koji će unaprijediti, pojednostaviti područje financiranja javnih potreba u kulturi. Također ovim Zakonom se uređuje obuhvat i definicija javnih potreba u kulturi, dodjela sredstava za financiranje, postupak donošenja odluka o financiranju na razini centralne države i na razini jedinica lokalne i područne samouprave. 

U raspravi članova Odbora pohvaljena je inicijativa za donošenje novog Zakona, postavljena su pitanja vezana za načine financiranja i rokove financiranje, te je li predlagatelj upoznat s mišljenjima i stajalištima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.


Nakon provedene rasprave, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  većinom glasova ( 8 „za“, 1 „suzdržan“ odlučio predložiti Hrvatskom saboru  sljedeći 

ZAKLJUČAK


1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i stajališta uputiti će se  predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga 
 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ivan Penava, predsjednik Odbora. 
    
                
PREDSJEDNIK ODBORA
                            
IVAN PENAVA