Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Godišnjem izvješću o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora, na 3.sjednici održanoj 4.veljače. 2016.godine, razmotrio je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja,  aktom od  6. srpnja 2015. godine.

Odbor je na temelju svoje nadležnosti iz članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Izvješću  raspravljao u svojstvu matičnoga  radnog tijela.

Odbor je raspolagao sa mišljenjem Vlade Republike Hrvatske iz prethodnog saziva Klasa: 022-03/15-12/58   Urbroj: 50301-05/16-15-17  od   20. kolovoza 2015. godine.

U uvodnom izlaganju  predstavnik predlagatelja pojasnio je da je osnovna zadaća Agencije utvrđivanje zabranjenih sporazuma između poduzetnika, utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika i ocjena dopuštenosti koncentracija između poduzetnika. Napomenuo je da je Agencija nadležna i za izravnu primjenu pravne stečevine EU. Govoreći o provedbenoj statistici izvjestio je da je Agencija u izvještajno godini riješila 632 predmeta iz područja tržišnog natjecanja te 7 iz državnih potpora. Rad Agencije bio je  obiježen i aktivnostima vezanim za utvrđivanje postojanja zabranjenih horizontalnih sporazuma (kartela) između poduzetnika te zabranjenih vertikalnih sporazuma o minimalnim cijenama u opskrbnom lancu. Istaknuo je da je nakon godinu dana nezakonito uspostavljenog monopola ponovno za sve poduzetnike otvoreno lokalno tržište vodoopskrbe. Agencija je u izvještajnom razdoblju izrekla ukupno 5.012.600 upravno kaznenih mjera od kojih je u proračun uplaćeno 1.600 986,30 kuna obzirom da se za ostale mjere čeka pravomoćnost sudske odluke po upravnom postupku.. Predstavnik pedlagatelja također je pojasnio da je jedan od ključnih alata za zaštitu tržišnog natjecanja nenajavljena pretraga poslovnih i drugih prostorija, zemljišta i prijevoznih sredstava kao i pečačenje i privremeno oduzimanje predmeta.  U provedbi propisa zaštite tržišnog natjecanja jednaka važnost pridaje se promicanju prava i politike tržišnog natjecanja u cilju stavaranja i širenja kulture tržišnog natjecanja kod svih dionika. Posebno je istaknuta javnost rada Agencije koja je osigurana objavom njenih odluka u Narodnim novinama i na stranicama Agencije.   
  
U raspravi koja je uslijedila pojašnjeno je da Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja isto tretira strane kao i domaće lance  te da je u izvještajnoj godini 31 % više predmeta riješno nego prethodne 2013. godine i to sa 6 ljudi manje. Ukazano je na činjenicu da je prosječni hrvatski poduzetnik značajno nekonkurentniji od većine poduzetnika istoga ranga u zemljama Europske unije.

Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti donošenje slijedećeg

   Z A K  LJ U Č  K  A

 Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2014. godinu.

  
Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio gospodina Domagoja Ivana Miloševića,  predsjednika Odbora.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA 

 Domagoj Ivan Milošević