Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2020. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 27. sjednici, održanoj 1. listopada 2021. godine, Izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu s odredbom članka 29. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18), dostavilo Povjerenstvo za fiskalnu politiku, aktom od 10. lipnja 2021. godine.

Odbor je o predmetnom Izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, od  22. srpnja 2021. godine (KLASA:022-03/21-12/63, URBROJ: 50301-05/05-21-4), u kojem se Hrvatskome saboru predlaže da prihvati predmetno Izvješće.

Uvodno je predstavnica predstavila Izvješće. Povjerenstvo za fiskalnu politiku je neovisno i samostalno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga i nadležnosti, određene Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Povjerenstvo čini sedam članova koji se biraju na mandat od pet godina. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni proračun.

Odbor za financije i državni proračun daje prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva iz redova: Državnog ureda za reviziju – jedan predstavnik, Ekonomskog instituta, Zagreb – jedan predstavnik, Instituta za javne financije – jedan predstavnik, Hrvatske narodne banke – jedan predstavnik, ekonomskih fakulteta – jedan predstavnik i pravnih fakulteta – jedan predstavnik. Članove Povjerenstva, kao svoje predstavnike, Odboru za financije i državni proračun predlažu navedene institucije. U svakom mandatu Povjerenstva imenuje se predstavnik iz redova različitih ekonomskih i pravnih fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci.

Zadaće Povjerenstva prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti su: razmatranje i procjena rizika primjene fiskalnih pravila u srednjoročnim proračunskim dokumentima i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, razmatranje i usporedba makroekonomskih i proračunskih projekcija iz srednjoročnih proračunskih dokumenata s posljednje dostupnim projekcijama Europske komisije, praćenje ispunjavanja preporuka Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja stanja prekomjernog proračunskog manjka i javnog duga te davanje mišljenja Vladi o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila, u slučaju izvanrednih okolnosti iz članka 10.  Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18).

Članovi Povjerenstva za fiskalnu politiku imenovani su 12. srpnja 2019. godine. Povjerenstvo za fiskalnu politiku imalo je svoju prvu konstituirajući sjednicu 24. rujna 2019. godine. Tijekom 2020. godine Povjerenstvo je nastavilo djelovati u skladu s prijelaznim odredbama i pripisanim zadaćama iz čl. 22. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18) te je unatoč negativnoj epidemiološkoj situaciji sjednice održavalo elektroničkim putem. Povjerenstvo je u 2020. godini održalo 4 sjednice na kojima je donijelo 6 stajališta koja su objavljena na mrežnoj stranici Povjerenstva. Fiskalno pravilo suspendirano je 2020. godine zbog COVID-19.

Predsjednica Povjerenstva i stručna služba Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora obavljaju poslovne procese za potrebe Povjerenstva bez naknade.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2020. godinu

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.