Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o radu Državnoga ureda za reviziju za 2015. godinu

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 1.sjednici održanoj 26. siječnja 2065. godine, predmetno Izvješće, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 17. prosinca 2015. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2015. godinu kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju glavni državni revizor istaknuo je, među ostalim, da je u ovom izvještajnom razdoblju Državni ured za reviziju obavio 273 revizija od kojih su 237 financijskih revizija (revizija financijskih izvještaja i poslovanja subjekata na državnoj i lokalnoj razini) i 36 revizija učinkovitosti. Kod 86 financijskih revizija ili 36,3% izraženo je bezuvjetno mišljenje, kod 146 financijskih revizija ili 61,6% uvjetno mišljenje te kod pet financijskih revizija ili 2,1% nepovoljno mišljenje. O Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu izraženo je uvjetno mišljenje, a o financijskim izvještajima i poslovanju proračunskih korisnika za 2014. izražena su četiri bezuvjetna, 13 uvjetnih mišljenja i jedno nepovoljno mišljenje. Revizijom Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i 18 proračunskih korisnika, utvrđene su nepravilnosti i propusti koje se odnose na planiranje, računovodstveno poslovanje i financijsko izvještavanje, prihode i potraživanja, rashode, upravljanje državnom imovinom, državna jamstva, dug državnog proračuna te javnu nabavu.  Također pojedini ostvareni prihodi i rashodi proračunskih korisnika znatno odstupaju od planiranih. Pojedini proračunski korisnici nisu realno planirali rashode za neke aktivnosti, jer su rashodi ostvareni u značajno manjim iznosima od planiranih ili nisu ostvareni, a pojedine rashode nisu planirali u dostatnom iznosu. Naglašeno je da je ulaskom Republike Hrvatske u Eurospku uniju proširen opseg posla Državnog ureda za reviziji i time potrebno jačanje kapaciteta Državnog ureda za reviziju.

U raspravi na Odboru pohvaljen je rad Državnog ureda za reviziju koji je izvršenom revizijom navedenih subjekata i ukazivanjem na nepravilnosti, propuste i pogreške u poslovanju te davanjem naloga preporuka i prijedloga za njihovo otklanjanje, pridonio poboljšanju upravljanja javnom imovinom. Rad Državnog ureda za reviziju pridonio je informiranju građana o trošenju novca poreznih obveznika. Postoji napredak kod revidiranih subjekata i smanjuje se broj nepovoljno ocijenjenih subjekata nakon obavljene revizije. Naglašeno je da kod revidiranih subjekata postoje propusti u evidentiranju prihoda, rashoda i imovine. Ukazano je na problem korisnosti izvješća Državnog ureda za reviziju. Istaknuta je potreba nazočnosti predstavnika revidiranih subjekata na sjednicama Odbora, koji bi trebali obrazložiti nepoštivanja preporuka Državnog ureda za reviziju. Među ostalim je naglašeno da je potrebna standardizacija materijalnih rashoda korisnika državnog proračun. Također je istaknuto da je potrebno povećanje sredstava Državnom uredu za reviziju za zapošljavanje novih djelatnika i time kvalitetniji rad Ureda.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je, jednoglasno, predložiti Hrvatskom saboru sljedeći


                                         Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2015. godinu


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik doc.dr.sc.Goran Marić  , predsjednik Odbora.

 

                      PREDSJEDNIK ODBORA 

                 doc. dr. sc. Goran Marić