Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun s rasprave o Izvješću o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 75. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine, Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. srpnja 2014.godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Izvješću kao zainteresirano radno tijelo.
               
Uvodno je predstavnica Vlade Republike Hrvatske istaknula, osim ostalog, da predmetno Izvješće obuhvaća ključne podatke o provedbi I, II i V komponente programa IPA, te Operativnih programa ''Promet'', ''Zaštita okoliša'', ''Regionalna konkurentnost'' i ''Razvoj ljudskih potencijala'' financijskim sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije, polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti strukturnih instrumenata Europske unije, polazeći od financijskih pokazatelja uspješnosti apsorpcije pojedine komponente odnosno Operativnog programa, napose statusa ugovaranja, plaćanja i ovjeravanja, kao i automatskog opoziva sredstava EU, s posebnim osvrtom na trendove koji se mogu identificirati u odnosu na informacije o statusu provedbe pojedine komponente programa IPA odnosno Operativnog programa iz prethodnog izvještajnog razdoblja. Također, predmetno Izvješće sadrži i: sažeti pregled utvrđenih nepravilnosti u korištenju sredstava fondova Europske unije i poduzetih postupaka po istima; pregled osnovnih informacija o procesu procijene usklađenosti sustava s nacionalnim pravilima i pravilima EU za korištenje strukturnih instrumenata EU u RH za programsko razdoblje 2007. – 2013., kao i aktivnosti Radne skupine za fondove EU, provedene u predmetnom izvještajnom razdoblju; informacije o pripremama za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) rezerviranih za Republiku Hrvatsku u programskom razdoblju 2014. – 2020.

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine Europska komisija je na račun Nacionalnog fonda doznačila iznos od 53,61 milijuna eura, što predstavlja 12,80 % od ukupno doznačenih iznosa od 418,03 milijuna eura od početka provedbe programa IPA. U predmetnom razdoblju ugovoreno je projekata u vrijednosti od 53,42 milijuna eura, odnosno 9,55 % od ukupno ugovorenih sredstava na dan 31. prosinca 2013. godine, koja iznose 559,47 milijuna eura, što čini 44,59 % ukupno dodijeljenog iznosa od 1.254,66 milijuna eura sredstava EU. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je ukupno 76,63 milijuna eura, odnosno 20,61 % od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe koji iznosi 371,77 milijuna eura. Zaključno s 31. prosinca 2013. godine isplaćeno je 66,45 % ukupno ugovorenog iznosa od početka provedbe. Postotak ugovorenosti dodijeljenih sredstava po pojedinim komponentama programa IPA odnosno operativnim programima kretao se od 33,68 % do 70,10 %, a postotak isplaćenosti ugovorenih sredstava kretao se od 25,67 % do 83,52 %.

U raspravi na Odboru iznijeta su sljedeća stajališta:
- Iznijeta je primjedba da pojedini grafikoni u predmetnom Izvješću nisu dovoljno jasni i podaci iznijeti u njima ne omogućuju kvalitetnu raspravu. Kao primjer iznijet je Grafikon 16. na stranici 91 Izvješća u kojem je prikazan Grafički prikaz geografske rasprostranjenosti projekata u okviru shema dodjele bespovratnih sredstava Operativnog programa „Regionalna konkurentnost“ od početka provedbe do kraja izvještajnog razdoblja 31. prosinca 2013. Predloženo je da se navedeni grafikon prikaže zbog jasnoće u boji, ili da se napišu podaci po županijama kako bi se točno znalo što pripada svakoj županiji.
- Prilikom izrade ovakvog Izvješća koje obrađuje više godina napomenuto je da nije dobro isticati ni jednu godinu, iz jednostavnog razloga što se na takav način prezentacije dobije kriva slika. U vezi uspješnosti ili neuspješnosti korištenja sredstava EU fondova iznijeto je mišljenje da Hrvatska već ima veliki minus u 2016. godini jer velika sredstva neće moći povući jer neke stvari nisu odrađene. Predmetno Izvješće mora povući jasnu crtu između pretpristupnih fondova , kohezijskih  i strukturnih fondova, to su dvije sasvim različite stvari. Problem koji Hrvatska ima oko korištenja kohezijskih i strukturnih fondova i određene stvari koje nisu odrađene uzrokovat će veliki minus u 2016. i 2017. godini jer nećemo moći povući sredstva koja će nam biti na raspolaganju.
 
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske obvezala se da će do rasprave na plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora o predmetnom Izvješću navedeni Grafikoni biti jasno prikazani. U vezi mišljenja da će korištenje sredstava kohezijskih i strukturnih fondova imati negativan predznak u 2016. i 2017. godini, istaknula je da Prognoze Vlade Republike Hrvatske pokazuju druge podatke koji upućuju da će korištenje sredstva iz kohezijskih i strukturnih fondova u 2016. godini imati pozitivan predznak.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova ( 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“) predložiti Hrvatskome saboru  sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik, mr.Srđan Gjurković dipl.oec., predsjednik Odbora.

 

PREDSJEDNIK  ODBORA
mr.Srđan Gjurković dipl.oec.