Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 67. sjednici, održanoj 12. prosinca 2022. godine, Prijedlog godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od  9. prosinca 2022. godine. 
Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno su predstavnici podnositelja istaknuli da je Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, izradio Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. (u daljnjem tekstu: Godišnji provedbeni plan).Godišnji provedbeni plan se izrađuje temeljem Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20.), a donosi ga Hrvatski sabor te se objavljuje u „Narodnim novinama“. Prema Zakonu, Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Tako se Godišnji provedbeni plan za 2023. odnosi na treću godinu provedbe Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Program). 

Hrvatski nacionalni statistički sustav (u daljnjem tekstu: NSS) sastoji se od šest nositelja službene statistike: Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: DZS), kao glavnog nositelja, diseminatora i koordinatora NSS-a te glavnog predstavnika NSS pred europskim i međunarodnim statističkim tijelima, Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskog zavod za javno zdravstvo.

Godišnjim provedbenim planom određuju se statističke aktivnosti i definiraju odgovorni nositelji službene statistike, izvještajne jedinice, periodičnost, rokovi prikupljanja podataka, indikativni rokovi za objavu rezultata, geografske razine za koje se objavljuju statistički podaci, relevantna zakonska osnova i/ili drugi standardi te, prema potrebi, druge značajke navedenih statističkih aktivnosti.

Kao članica ESS-a i međunarodne statističke zajednice, Hrvatska doprinosi razvoju međunarodno usporedive statistike, međunarodnih standarda i razmjeni dobre prakse na međunarodnoj razini. DZS, kao glavni predstavnik NSS-a pred europskim i međunarodnim statističkim tijelima intenzivno sudjeluje u aktivnostima na međunarodnoj razini.

Sve statističke aktivnosti provode se na temelju Zakona o službenoj statistici. U skladu s odredbama navedenog Zakona, Hrvatski statistički sustav provodi tri vrste statističkih aktivnosti: 
I.    statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka (oznaka I), 
II.    statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja (oznaka II) te 
III.    razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja (oznaka III).

Godišnjim provedbenim planom 2023. planirana je provedba ukupno 297 statističkih aktivnosti, a od toga 163 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 91 statističkih aktivnosti na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 43 razvojnih aktivnosti. Od ukupno 297 statističkih aktivnosti, Državni zavod za statistiku u 2023. provest će 248 aktivnosti, dok će ostalih 49 aktivnosti provesti drugi nositelji službene statistike.

Proizvodnja službene statistike uređena je strogim pravnim okvirom (Ugovor o funkcioniranju Europske unije) i dopunjena snažnim autonomnim okvirom kvalitete, čija je okosnica Kodeks prakse europske statistike i Okvir za osiguranje kvalitete Europskoga statističkog sustava.
Nositelji službene statistike u svojem radu profesionalno su neovisni, nepristrani prema svim korisnicima, objektivni i pouzdani te poštuju načela statističke povjerljivosti i troškovne učinkovitosti. Razvoj, proizvodnja i diseminacija službenih statističkih podataka temelje se na propisanim metodologijama, najboljim međunarodnim standardima i transparentno dokumentiranim odgovarajućim postupcima te na kriterijima kvalitete: relevantnost, točnost, pravodobnost i poštivanje rokova objavljivanja, usklađenost i usporedivost, dostupnost i jasnoća podataka.

Financijski okvir za provedbu ovog Godišnjeg provedbenog plana sadržan je u državnom proračunu, odnosno proračunima nositelja službene statistike te drugim izvorima sredstava, a posebno Eurostatove darovnice te strukturni fondovi Europske unije.
Ukupan iznos sredstava koji se planira u državnom proračunu za izvršenje planiranih statističkih aktivnosti iznosi 155.779.559 kuna.

U skladu sa Zakonom o službenoj statistici, Državni zavod za statistiku je predmetni Godišnji provedbeni plan 2023. predstavio Statističkom savjetu Republike Hrvatske, koji ga je jednoglasno prihvatio na sjednici održanoj 29. rujna 2022. Državni zavod za statistiku dostavlja Vladi Republike Hrvatske Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana 2023. na njegovo prihvaćanje te upućivanje u daljnju proceduru radi donošenja u Hrvatskom saboru, kao što je propisano Zakonom o službenoj statistici.

U raspravi na Odboru je postavljeno pitanje o novim aktivnostima u Državnom zavodu za statistiku. Odgovoreno je da 95% aktivnosti nameće Eurostat te su većina nastavak aktivnosti. Navedeno je da se uvode nova eksperimentalna istraživanja.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 


GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2023.


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.


 PREDSJEDNICA ODBORA

    Grozdana Perić, dipl. oec.