Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranju depozita, prvo čitanje, P.Z.E. br. 269

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 47. sjednici, održanoj 4. svibnja 2022. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o sustavu osiguranju depozita, prvo čitanje, P.Z.E. br. 269, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 31. ožujka 2022. godine. 

Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da je okvir za funkcioniranje sustava osiguranja depozita u Europskoj uniji definiran Direktivom 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (Tekst značajan za EGP) (SL L EU 173, 12. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2014/49/EU) koja je u zakonodavni okvir Republike Hrvatske prvotno implementirana kroz Zakon o osiguranju depozita („Narodne novine“, broj 82/15.) koji je stupio na snagu u srpnju 2015. godine. Predmetni je zakon stavljen van snage donošenjem Zakona o sustavu osiguranja depozita („Narodne novine“, broj 146/20., u daljnjem tekstu: važeći Zakon) koji je stupio na snagu u siječnju 2021. godine.
U rujnu 2021. godine zaprimljena je obavijest Europske komisije o nepotpunom prijenosu Direktive 2014/49/EU u zakonodavni okvir Republike Hrvatske, a vezano uz članak 7. stavak 3. te članak 14. stavke 3. i 4. Direktive 2014/49/EU. Sukladno odredbama članka 7. stavka 3. Direktive 2014/49/EU ako deponent nema apsolutno pravo na iznose s računa, jamstvom je obuhvaćena osoba koja ima to apsolutno pravo, pod uvjetom da je ta osoba identificirana ili ju je moguće identificirati prije datuma kada mjerodavno upravno tijelo utvrdi da se prema njihovom mišljenju kreditna institucija ne čini sposobnom, zbog razloga koji su izravno povezani s njezinom financijskom situacijom, isplatiti depozit i da ta institucija trenutno nema izgleda da će to biti u stanju učiniti, odnosno pravosudno tijelo donese odluku zbog razloga koji su izravno povezani s financijskim stanjem kreditne institucije i koji imaju učinak suspendiranja prava deponenata na ostvarivanje potraživanja prema instituciji. Člankom 14. stavcima 3. i 4. Direktive 2014/49/EU uređuje se postupanje u slučaju kad kreditna institucija prestane biti član jednog sustava osiguranja depozita i pridruži se drugom sustavu osiguranja depozita, uslijed daljnje integracije unutar jedinstvenog tržišta. Slijedom zaprimljene obavijesti Europske komisije izrađen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) s ciljem  dodatnog usklađenja važećeg Zakona s odredbama Direktive 2014/49/EU. 

Prijedlogom zakona se, uz osobe koje su identificirane u kreditnoj instituciji, omogućava ostvarivanje prava na osiguranje depozita i deponentima čiji identitet vlasnici računa mogu utvrditi prije datuma utvrđenja nedostupnosti depozita i koji mogu dokazati svoje apsolutno pravo na iznose na računu, a s ciljem potpunog prijenosa odredbi Direktive 2014/49/EU. Vezano uz pitanje prijenosa premija osiguranja u slučaju promjene članstva kreditnih institucija u sustavu osiguranja depozita, Prijedlogom zakona prenose se u nacionalno zakonodavstvo predmetne odredbe Direktive 2014/49/EU, čime se osigurava dovoljna zaštita deponenata bez obzira na njihovu lokaciju odgovarajućim obujmom osiguranih depozita u svakoj kreditnoj instituciji i u odgovarajućem sustavu osiguranja depozita. Ako kreditna institucija prestane biti član jednog sustava osiguranja depozita i pristupi drugom sustavu osiguranja depozita premije koje je ta kreditna institucija uplatila tijekom 12 mjeseci koji prethode prijenosu, uz iznimku izvanrednih premija, prenose se u drugi sustav osiguranja depozita. Također, ako kreditna institucija prenese dio aktivnosti u drugu državu članicu koje na taj način postanu predmet sustava osiguranja depozita u drugoj državi članici, premije za osigurane depozite koje je ta kreditna institucija uplatila tijekom 12 mjeseci koji prethode promjeni članstva, uz iznimku izvanrednih premija u skladu s člankom 22. važećeg Zakona, prenose se u sustav osiguranja depozita u drugoj državi članici razmjerno iznosu prenesenih osiguranih depozita. U slučaju planirane promjene članstva u sustavu osiguranja depozita odnosno prijenosa dijela aktivnosti u drugu državu članicu, kreditna institucija je dužna obavijestiti sustav osiguranja depozita kojeg je član najmanje šest mjeseci prije promjene članstva odnosno prijenosa dijela aktivnosti. Prijedlogom zakona predviđene su prekršajne odredbe za kreditne institucije koje ne obavijeste Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita (dalje u tekstu: Agencija) i drugi sustav osiguranja depozita u roku od najmanje šest mjeseci prije promjene članstva odnosno prijenosa dijela aktivnosti u drugu državu članicu. Tijekom razdoblja od šest mjeseci prije promjene članstva odnosno prijenosa dijela aktivnosti u drugu državu članicu kreditna institucija i dalje je obvezna plaćati premiju odnosno u slučaju potrebe, izvanrednu premiju za osigurane depozite sustavu osiguranja depozita kojim upravlja Agencija. 
Prijedlogom zakona osigurat će se dodano usklađivanje važećeg Zakona s odredbama Direktive 2014/49/EU s ciljem adresiranja pitanja iz obavijesti Europske komisije.
    
U raspravi na Odboru  postavljeno je pitanje o iznosu osiguranih sredstava. Odgovoreno je da sve članice imaju osiguran iznos od 100.000 eura po depozitu. Istaknuto je da je Republika Hrvatska u top tri u Europskoj uniji po iznosu osiguranih sredstava. 

ZAKLJUČKE

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakon o sustavu osiguranju depozita.                                                                                                                                                                                     
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.                                                     
                        
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.