Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Hrvatskome saboru (17. listopada 2017.)

HRVATSKI SABOR
TAJNIK

KLASA: 112-01/17-01/02
URBROJ: 6544-3-17-20
Zagreb, 4. listopada 2017. 

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, br. 100/11), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2017. godinu KLASA: 112-01/17-01/02, URBROJ: 6544-3-17-8 od 7. travnja 2017. godine i Dopuni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2017. godinu KLASA: 112-01/17-01/02, URBROJ: 6544-3-17-16 od 14. rujna 2017. godine, Hrvatski sabor raspisuje


JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Hrvatskome saboru


u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni suradnik u Tajništvu Hrvatskoga sabora, Službi za medije - 2 polaznik/ca
Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera
- osposobljenost za rad na osobnom računalu
- znanje engleskog jezika

2. Stručni referent - informatički referent u Tajništvu Hrvatskoga sabora, Službi za opće poslove - 1 polaznik/ca
Uvjeti: 
- srednja stručna sprema informatičkog ili tehničkog smjera
- osposobljenost za rad na osobnom računalu
- znanje engleskog jezika

3. Administrativni tajnik u Tajništvu Hrvatskoga sabora, Službi za pripremu i obradu sjednica Sabora - 1 polaznik/ca
Uvjeti: 
- srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera
- osposobljenost za rad na osobnom računalu

4. Stručni suradnik u Uredu za protokol Hrvatskoga sabora –  2  polaznik/ca
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera
- osposobljenost za rad na osobnom računalu
- znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:

a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a), za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine", br. 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se kao nezaposlena  osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. 

U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje obvezni su dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. životopis;
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci traženoj za pojedino radno mjesto (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenom stupnju obrazovanja i struci);
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
4. kandidati/kinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz);
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
6. uvjerenje nadležnog suda da se da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od 6 mjeseci;
7. dokaz o poznavanju stranog jezika, ako je poznavanje uvjet za pojedino radno mjesto (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz);
8. dokaz o poznavanju rada na računalu, ako je poznavanje uvjet za pojedino radno mjesto (preslika diplome, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz); 
9. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni/e dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ukoliko se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto. Dvije ili više prijava može se poslati i u jednoj omotnici, ali se na svakoj prijavi mora navesti radno mjesto na koje se kandidat/kinja javlja.

Nakon utvrđivanja koji od kandidata/kinja ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, za kandidate/kinje prijavljene na javni poziv koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web stranici Hrvatskoga sabora najmanje 5 dana prije održavanja razgovora (intervjua). Kandidati/kinje će na razgovor (intervju) biti pozvani putem e-pošte ili telefona.

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni poziv.

Odluku o izboru kandidata/kinje donosi tajnik Hrvatskoga sabora, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata/kinje te trajanju nezaposlenosti.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će dostavljeni samo izabranim kandidatima.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe koje su se stručno osposobljavale imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Hrvatski sabor.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Hrvatskoga sabora, na adresu Hrvatski sabor, Zagreb, Trg svetog Marka 6, s naznakom "Za Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa".

 

TAJNIK HRVATSKOGA SABORA

Davor Orlović, dipl. iur.