Saborski Odbor za poljoprivredu u okviru twinning projekta podržava BiH na putu prema europskim integracijama

Zagreb - Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir i članovi Odbora Stipan Šašlin i Ljubomir Kolarek sudjelovali su u četvrtak na međuparlamentarnoj videokonferenciji odbora nadležnih za poljoprivredu u organizaciji mađarskog parlamenta u sklopu twinning projekta “Jačanje i daljnja podrška parlamentima BiH u poslovima europskih integracija". 

Navedeni projekt  provodi konzorcij sastavljen od parlamenta Mađarske, kao vodećeg člana konzorcija, te Hrvatskog sabora i parlamenta Austrije kao partnera u konzorciju. Na ovoj drugoj, u seriji  videokonferencija  planiranih u sklopu twinning projekta, sudjelovali su parlamentarni odbori Mađarske, Hrvatske i Austrije nadležni za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i vodno gospodarstvo te resorni odbori parlamenata BiH (Parlamentarna skupština BiH, Narodna skupština Republike Srpske i Skupština Distrikta Brčko). 

Na konferenciji se raspravljalo o iskustvima u pripremama i provedbi aktivnosti u pretpristupnom razdoblju iz područja Zajedničke poljoprivredne politike, potrebnom usklađivanju zakonodavnog okvira BiH s europskom pravnom stečevinom, ekonomskom, socijalnom, političkom i institucionalnom prilagođavanju, kao i potrebnom strateškom planiranju u području poljoprivredne politike. Stipan Šašlin je govoreći o iskustvima korištenja europskih sredstava na lokalnoj razini upozorio na važnost provedbe edukacija o načinima i uvjetima korištenja europskih sredstava na regionalnoj i lokalnoj razini. Upozorio je i na potrebu kontinuiranog obrazovanja, informiranja i provedbe edukacija među primarnim poljoprivrednim proizvođačima o značaju ekološke komponente poljoprivredne proizvodnje.

Marijana Petir je istaknula kako pregovori u poglavlju o poljoprivredi obuhvaćaju velik broj obveznih pravila, pa je zbog toga bitna njihova pravilna primjena u procesu usklađivanja i učinkovita provedba i kontrola istih od strane kapacitirane javne uprave. Ukazala je na potrebu izrade integrirane statistike poljoprivrednih gospodarstva na razini BiH i izgradnju potrebnih administrativnih struktura za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike. – Usklađivanje zakonodavstva nije samo pitanje usvajanja relevantnih zakona i propisa već se radi i o usklađivanju administracije i politika. Temeljem istih treba raditi na izradi strategija i akcijskih planova s preciznim rokovima izvršenja i jasnom raspodjelom nadležnosti, koje će poslužiti kao osnova za planiranje korištenja europskih sredstava, rekla je Petir. Naglasila je kako je u ovom postupku potrebno prepoznati ciljeve sektorskih skupina u poljoprivredi i njihove potrebe kako bi se istovremeno radilo i na podizanju njihove konkurentnosti . Usto je navela prednosti hrvatskog članstva u EU-u, posebice s aspekta interventnih mjera koje su Hrvatskoj odobrene od strane Europske komisije kao pomoć u svladavanju krize uzrokovane koronavirusom. Poručila je kako BiH može računati na daljnju potporu na svom europskom putu i prijenos recentnih iskustava Republike Hrvatske iz područja Zajedničke poljoprivredne politike.