Davor Ivo Stier sudjelovao na sastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Europe

Rim - Član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Davor Ivo Stier sudjelovao je na sastanku Stalnog odbora Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koji je održan 25. i 26. studenoga 2021. godine u Rimu. Sastankom na parlamentarnoj razini obilježen je početak šestomjesečnog predsjedanja Talijanske Republike Odborom ministara Vijeća Europe.

Članovi Stalnog odbora imali su priliku na početku sastanka razmijeniti mišljenja s ministrom vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije Luigiem Di Maiom koji je predstavio prioritete talijanskog predsjedanja Vijećem Europe te naglasio kako će se primarno baviti zaštitom ljudskih prava, posebno prava žena i mladih ljudi koji su naročito diskriminirani i čija su prava ugrožena i radi okolnosti pandemije u kojoj se nalazimo.

-Međunarodna suradnja postala je izuzetno važna u savladavanju trenutnih globalnih izazova, a multilaterizam nije više samo opcija nego nužnost, naglasio je u svom govoru predsjednik Zastupničkog doma parlamenta Italije Roberto Fico, a nastupila je i predsjednica Senata Italije Marie Elisabette Alberti Casellati koja se u svom govoru posebno dotakla pitanja nasilja nad ženama te naglasila kako treba već u djetinjstvu započeti s obrazovanjem o nenasilnim odnosima među spolovima.

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 25. studenoga, u nastavku sastanka održana je rasprava na temu problema nasilja nad ženama uz sudjelovanje predsjednika Skupštine Rika Daemsa, profesora na Sveučilištu u Trentu i člana talijanske Mreže za Istanbulsku konvenciju Michelea Nicolettija i Simone Lanzoni, potpredsjednice GREVIO-a, grupe stručnjaka Vijeća Europe koji se bave borbom protiv nasilja nad ženama i u obitelji. 

U kontekstu borbe protiv nasilja nad ženam Parlamentarna skupština je usvojila rezoluciju kojom se revidira Kodeks ponašanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i izravno se uvodi zabrana seksizma, seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja i neprimjerenog ponašanja u Skupštini. Ujedno je ustanovljena procedura kojom će se procesuirati slučajevi takvog ponašanja. Nacionalni parlamenti su pozvani da također unesu slične promjene u svoje kodekse ponašanja zastupnika te da eksplicitno unesu zabranu seksističkog govora i ponašanja, kao i seksualnog uznemiravanja. U raspravi na temu za riječ javio se i Davor Ivo Stier koji je podržao rezoluciju i kazao kako se upravo radi na izradi Etičkog kodeksa Hrvatskoga sabora te je izrazio stajalište da elemente koje je upravo usvojila Skupština treba uvesti i u saborski kodeks.

Na Stalnom odboru nastupila je i talijanska ministrica pravosuđa Marta Cartabia koja je naglasila da korupcija stvara distancu i nepovjerenje javnosti u odnosu na političke institucije te da bi disciplina i čast trebali biti glavna obilježja obavljanja javnih dužnosti. -Kada je korupcija razgranata nema prostora za transparentnost, a ta pojava ujedno osiromašuje svakoga u društvu jer ne dozvoljava napredak, kazala je Cartabia koja je naglasila da Italija ima široko iskustvo u borbi s korupcijom i spremna ga je dijeliti posebno i putem multilateralizma i međunarodne suradnje.

Stalni odbor je raspravio i usvojio rezoluciju o općim načelima političke odgovornosti. Zastupnik Stier je naglasio kako je korupcija politički i etički problem koji erodira povjerenje građana u demokratske institucije. U tom smislu je zahvalio zastupnicima koji su usvojili njegov amandman na Odboru za ljudska prava i pravna pitanja. 

Održana je i rasprava o tekućim pitanjima o temi situacije s migrantima na granici Poljske i Bjelorusije te je istaknuto da se radi o razvoju humanitarne krize i problemu sprječavanja ilegalnih migracija u okviru čega treba naročito raditi na očuvanju ljudskih prava migranata. Mnogi sudionici rasprave naglasili su da u ovoj situaciji treba iskazati snažnu solidarnost s Poljskom.

Stalni odbor raspravljao je i o obilježavanju 70. godišnjice Ženevske konvencije, posebno o jačanju sinergije između međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava zaštićenih na međunarodnoj razini. Bilo je riječi i o obilježavanju 70. godišnjice Konvencije o izbjeglicama s naglaskom na međunarodnoj zaštiti izbjeglica i pitanju dobrovoljnog premještaja migranata kojima treba humanitarna zaštita. Ostala izvješća o kojima se raspravljalo bavila su se pitanjima utjecaja pandemije COVID-a 19 na obrazovanje i kulturu, pitanjima najboljih interesa djece, politikama koje bi trebale osigurati ravnotežu između rada i privatnog života te diskriminacijom Roma na planu stanovanja.