Objavljen pregled podnesenih amandmana na Konačni prijedlog zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. (P.Z. br. 619), te pregled podnesenih amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (P.Z.E. br. 615)