Pregled međunarodnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora su aktivno sudjelovali u svim oblicima međunarodne suradnje.

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata zastupnici su održali 1212 sastanaka među kojima je 720 bilateralnih, 480 sastanaka u okviru multilateralne suradnje, a sudjelovali su i u 12 promatranja predsjedničkih i parlamentarnih izbora. 

Sastanci su većinom održani u Hrvatskome saboru, gdje su održana 672 sastanka, dok je 275 sastanaka održano u inozemstvu. Videokonferencijskim putem održano je 265 sastanaka, osobito u pandemijskim okolnostima koronavirusa tijekom 2020. i 2021. godine.

O održanim sastancima objavljena su priopćenja na saborskim mrežnim stranicama. 

Kalendar i evidenciju međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora vodi Odjel za europske poslove Ureda za međunarodne i europske poslove.

Tablica 1. Održani sastanci međunarodne suradnje u 10. sazivu

Aktivnost 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Bilateralni sastanci 41 167 214 250 48 720
Multilateralna suradnja (uključujući međuparlamentarnu suradnju u okviru Europske unije) 63 163 129 103 22 480
Promatranje izbora 0 2 2 7 1 12
Ukupno 104 332 345 360 71 1212

 

Tablica 2. Formati održanih sastanaka međunarodne suradnje u 10. sazivu

Format 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Sastanci u Hrvatskoj 41 145 210 229 47 672
Sastanci u inozemstvu 0 34 102 119 20 275
Sastanci održani videokonferencijskim putem 63 153 33 12 4 265
Ukupno 104 332 345 360 71 1212