Pregled europskih poslova u 10. sazivu Hrvatskoga sabora

U 10. sazivu Sabor je nastavio sudjelovati u europskom zakonodavnom procesu u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i svojim Poslovnikom, kao i na temelju ovlasti nacionalnih parlamenata koje proizlaze iz odredbi prava Europske unije.

Sabor je redovito nadzirao rad Vlade raspravljajući o izvješćima s održanih sastanaka Europskoga vijeća, koja podnosi predsjednik Vlade. U pravilu, predsjednik Vlade na početku prvoga godišnjeg zasjedanja Sabora podnosi izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u protekloj godini, dok tijekom godine podnosi izvješća o pojedinim sastancima Europskoga vijeća. U 10. mandatu predsjednik Vlade podnio je tri godišnja izvješća te osam izvješća o 33 održana sastanka Europskoga vijeća.

Odbor za europske poslove i matična radna tijela razmatrali su pojedina izvješća sa sastanaka Vijeća Europske unije. Sjednice su, u pravilu, održavane kao zajedničke sjednice Odbora za europske poslove i radnog tijela nadležnog za pojedino Vijeće. Održane su sjednice s Odborom za vanjsku politiku (4), Odborom za obranu (1), Odborom za poljoprivredu (1), Odborom za zaštitu okoliša i prirode (1) i Odborom za gospodarstvo (1). Odbor za poljoprivredu održao je pet samostalnih sjednica na kojima je razmatrao izvješća sa sastanaka Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo.

Odbor za europske poslove i matična radna tijela razmatrali su i stajališta Republike Hrvatske o pojedinim prijedlozima akata Europske unije, koji su bili uvršteni u godišnje radne programe za razmatranje stajališta, te su donosili mišljenja (208 mišljenja radnih tijela) i zaključke (114 zaključaka Odbora za europske poslove). Proces razmatranja stajališta može se pratiti u e-Doc bazi Informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskoga sabora, gdje se objavljuju stajališta s pratećim mišljenjima radnih tijela i zaključcima Odbora za europske poslove.

Odbor za europske poslove sudjelovao je u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za suca i nezavisnu odvjetnicu Suda pri Sudu Europske unije u mandatu od 2021. do 2027. godine te je podržao kandidate Sinišu Rodina i Tamaru Ćapetu.

Razmjena mišljenja u okviru političkoga dijaloga nacionalnih parlamenata i Komisije predstavlja oblik neposrednog sudjelovanja u postupku donošenja odluka. U 10. sazivu radna tijela Sabora uputila su institucijama Europske unije deset podnesaka o različitim europskim i nacionalnim temama. Uz Odbor za europske poslove institut političkoga dijaloga najčešće je koristio Odbor za poljoprivredu.

Institucije Unije, prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. U razdoblju od srpnja 2020. do ožujka 2024. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome saboru ukupno 2530 pravnih akata na hrvatskome jeziku, koje Odjel za europske poslove objavljuje na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora u rubrici Postupanje s dokumentima EU-a, s pratećim informacijama o: oznaci akta, postupku donošenja, datumu dostave i roku za provjeru načela supsidijarnosti, stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu, području politika kojemu dokument pripada te nazivu inicijative iz programa rada Komisije. 

Hrvatski sabor i nadalje usklađuje zakonodavstvo s pravom Europske unije putem zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina Europske unije, u čijemu donošenju u institucijama Unije Hrvatska sudjeluje, te je u 10. sazivu donio 162 zakona.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji također predstavlja oblik ostvarivanja utjecaja nacionalnih parlamenata na postupak donošenja odluka na europskoj razini, slijedom čega su zastupnici u Hrvatskome saboru u 10. sazivu sudjelovali na 175 sastanaka u okviru međuparlamentarne suradnje. 

U nastavku su prikazani statistički podaci o aktivnostima Hrvatskoga sabora koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji u 10. sazivu od 22. srpnja 2020. do 14. ožujka 2024. godine.
 

Izvješćivanje o sastancima Europskoga vijeća

Izvješćivanje o sastancima Europskoga vijeća
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Godišnje izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća za proteklu godinu - 1 1 1 - 3
Izvješće o održanim sastancima Europskoga vijeća u tekućoj godini 2 (za 3 sastanka EV-a) 1 (za 7 sastanaka EV-a) 3 (za 12 sastanaka EV-a) 2 (za 11 sastanaka EV-a) - 8 (za 33 sastanka EV-a)


Izvješćivanje o sastancima Vijeća Europske unije

Izvješćivanje o sastancima Vijeća Europske unije
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Izvješćivanje na sjednicama odbora 1 5 4 2 1 13
Dostavljena stajališta Vlade za sastanke Vijeća Europske unije 27 84 79 77 13 280


Razmatranje stajališta Republike Hrvatske o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije

Radni programi za razmatranje stajališta Republike Hrvatske
  Stajališta RH (D.E.U.) Mišljenja nadležnih odbora Zaključci Odbora za europske poslove
Radni program za 2020. 32 49 31
Radni program za 2021. 55 85 51
Radni program za 2022. 29 39 17
Radni program za 2023. 27 29 15
Radni program za 2024. 10 7 -
Ukupno 153 209 114


Sudjelovanje u postupku predlaganja kandidata Republike Hrvatske za institucije Europske unije

Provedeni postupci
    Podržani kandidat(i)
12. sjednica Odbora za europske poslove održana 3. veljače 2021. Postupak kandidature za suca i nezavisnu odvjetnicu Suda pri Sudu Europske unije u mandatu 2021. – 2027.

Siniša Rodin

Tamara Ćapeta


Politički dijalog Europske komisije s nacionalnim parlamentima država članica Europske unije

Podnesci Hrvatskoga sabora u okviru političkog dijaloga s Komisijom
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Podnesci Hrvatskoga sabora 2 1 2 4 1 10
Podnesci prema odborima Hrvatskoga sabora
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Odbor za europske poslove 2 1 1 1 1 6
Odbor za poljoprivredu - - 1 3 - 4


Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Broj pravnih akata EU-a 539 489 652 717 133 2530


Usklađivanje zakonodavstva

Usklađeni zakoni
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Broj donesenih P.Z.E. 19 44 55 33 11 162


Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji

Sudjelovanje zastupnika Hrvatskoga sabora u okviru međuparlamentarne suradnje u Europskoj uniji
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Broj sastanaka 17 60 48 33 17 175
Sudjelovanje zastupnika po sastancima
  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Ukupno
Sastanci u organizaciji EP-a / nacionalnog parlamenta države koja predsjeda Vijećem EU-a 12 33 25 21 11 102
Bilateralni sastanci sa zastupnicima EP-a, članovima EK-a, predstavnicima Suda i drugih tijela i agencija EU-a 1 11 13 7 4 36
Sastanci u okviru makroregionalnih strategija EU-a 1 1 1 - 1 4
Sastanci u okviru Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran - 5 1 2 - 8
Ostali sastanci 3 10 8 3 1 25