32., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. MIŠLJENJE NA PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA I TAJNIKA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA; 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA; 
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA; 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
9. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI;
10. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA;
11. PRIJEDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA;
12. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a)  priznavanju i prestanku prava na razliku plaće
b)  prestanku prava na zastupnički paušal
c)  priznavanju prava na naknadu za odvojeni život;
13. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O:
a) prestanku prava na mjesečnu novčanu naknadu imenovanoj članici Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora   
b) informacija o obustavi isplate plaće zbog smrti imenovanog člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora; 
14. RAZNO.