31. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA;
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA;
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA;
5.    UTVRĐIVANJE SADRŽAJA JAVNOG POZIVA I OBRASCA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA;
6.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a)    prestanku prava na plaću
b)    priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal;
7.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU RAZRIJEŠENOM ČLANU ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA: 
8.    RAZNO.