125. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    usvajanje zapisnika 124. sjednice Odbora za zakonodavstvo
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 860; 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 861; 
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 862; 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 863;  
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 864; 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 865; 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 866; 
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 867; 
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 868; 
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 869; 
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 870; 
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 871; 
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŠUMAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 872; 
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O LOVSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 873; 
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 874; 
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 875; 
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI (EZ) BR. 1107/2009 O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 876; 
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 396/2005 O MAKSIMALNIM RAZINAMA OSTATAKA PESTICIDA U I NA HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 877; 
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 878.